Asemakaavoitus

Yhdyskunnan eri toimintojen järjestämistä varten laaditaan asemakaava, jossa varataan tarpeelliset alueet eri tarkoituksiin.

Iin kunnassa on asemakaava-aluetta keskustaajaman lisäksi Alarannalla, Iilaakson teollisuuskylän alueella ja Illinsaaressa sekä Kuivaniemen keskustaajamassa ja Kaakkuriniemessä.

  • Iin alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan.
  • Kuivaniemen alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan.

Karhun Natura-arviointi – lausuntopyyntö luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoille

Karhun saarta koskien on käynnissä kaksi kaavahanketta. Alueen yleiskaavaa tarkistetaan (Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella) ja saaren keskiosalle laaditaan asemakaava (Karhun asemakaava). Suunnittelualueet sijaitsevat Iijoen suiston Natura-alueella (FI1100601). Kumpaankin kaavahankkeeseen liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi, jossa arvioidaan vaikutukset niihin luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan viranomaisen on pyydettävä arvioinnista lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. Lausuntoaika on kuusi kuukautta. Lausuntopyyntö annetaan yleistiedoksiantona luonnonsuojelualueen haltijoille, koska heitä on yli 30 (hallintolaki 55 §).

Iin kunta pyytää luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoilta lausuntoa Natura-arvioinnista. Arviointi on nähtävillä internetin lisäksi Iin kunnan yhteispalvelupisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Alla on esitetty kartta Natura-alueen rajauksesta (ei virallista Natura-arvioinnin aineistoa). Lausunnot pyydetään toimittamaan 19.8.2019 mennessä osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Voimaan tulleita asemakaavoja

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos:
Iin kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 16.4.2018 ja kaavamuutos tuli voimaan 30.5.2018. Kaavamuutos tuo raamit kuntakeskustan merkittävälle kehittämiselle lähivuosina. Tavoitteena on nykyistä vetovoimaisempi, eläväisempi ja tiiviimpi kuntakeskus. Kaavamuutos laadittiin tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja muiden osallisten kanssa.

Kaavamuutos mahdollistaa muun muassa keskustan kaupallisen kehittämisen, täydennysrakentamisen ja liikenneratkaisujen parantamisen. Myös puistojen ja reitistöjen kehittämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Kaavaratkaisun ydin on Kirkkotien varren ja torin alueen kehittämisen mahdollistaminen. Uuden rakentamisen määrä on sovitettu Iin mittakaavaan siten, että aluetta voidaan kuitenkin kehittää keskustamaisen ja nykyistä tehokkaampana. Tehokkaampaa rakentamista on osoitettu vain osalle kaava-alueesta ja suurin osa kuntakeskustasta säilyy pienimittakaavaisena. Kaavalla turvataan myös alueen kulttuuriympäristöarvojen säilymistä.

Kaavamuutoksessa on osoitettu paikka tulevalle liikuntakeskukselle urheilukentän etelälaidalle. Uutta asuinrakentamista on mahdollistettu Kirkkotien lisäksi muun muassa Valtarintien ja Hallitien varsiin.

Kaava-aineisto:

Nähtävillä olevia asemakaavoja

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelin 39 tontilla 1 (Tornikuja):
Iin kunnanhallitus päätti 13.5.2019 kokouksessaan asettaa kaavamuutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien vuokra-asuntojen toteuttaminen tontille. Kaavamuutos on käynnistetty Iin vuokratalot Oy:n hakemuksesta. Kaavamuutoksen laatimisesta ja vireilletulosta päätettiin 3.12.2018.
Asemakaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii) sekä kunnan internet-sivuilla (osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus) 16.5. – 17.6.2019 välisen ajan.
Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 17.6.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Nähtäville asetettu kaava-aineisto:

Kirkonseudun asemakaavan muutos, Jokisuuntien ja Rytikujan tiealueet (maantie 18755):
Iin kunnanhallitus päätti 6.5.2019 kokouksessaan asettaa kaavamuutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa Rytikujan ja Jokisuuntien maantiealueista katualuetta. Kaavamuutos mahdollistaa osaltaan keskustan katualueiden kehittämisen. Kaavamuutoksen voimaantulon jälkeen kunta voi tehdä kadunpitopäätöksen alueeseen liittyen. Asiaan liittyen on käyty neuvotteluja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa. Iin kunnanhallitus päätti asemakaavan muutoksen laatimisen käynnistämisestä 10.12.2018.

Asemakaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä 10.5. – 10.6.2019 välisen ajan
. Aineisto on nähtävillä Internetin lisäksi Iin kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 10.6.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.
Nähtäville asetettu kaava-aineisto:

Aiemmin (18.12.2018 – 25.1.2019) nähtävillä ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma:


Illinsaaren asemakaavan muutos ja laajennus:

Iin kunnanhallitus on päättänyt 3.12.2018 kokouksessaan käynnistää Illinsaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavahankkeen tavoitteena on uuden asuinalueen suunnittelu olemassa olevan asuinalueen läheisyyteen. Tavoitteena on kehittää aluetta ensisijaisesti omakotitaloalueena. Asemakaavoituksella toteutetaan Keskustaajaman osayleiskaavaa.

Iin kunnanhallitus päätti 15.4.2019 kokouksessaan asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavaratkaisussa alueelle esitetään yhdentoista asuintontin kokonaisuutta. Valmisteluvaiheen jälkeen kaavan on tehty pieniä tarkennuksia.

Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 24.4. – 24.5.2019 välisen ajan.
Ehdotusvaiheen kaava-aineisto on nähtävillä internet-sivujen lisäksi kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaehdotuksesta muistutus. Muistutukset pyydetään toimittamaan 24.5.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto:

Valmisteluvaiheessa nähtävillä ollut (4.3. – 4.4.2019) kaava-aineisto:

Vireillä olevia asemakaavoja


Kaakkuriniemen asemakaavan muutos

Iin kunnanhallitus on päättänyt 25.2.2019 kokouksessaan käynnistää Kaakkuriniemen asemakaavan muutoksen laatimisen. Samassa yhteydessä kunnanhallitus päätti lopettaa alueella käynnissä olleen kaavamuutoksen laadinnan. Uuden kaavahankkeen aluerajaus on pienempi kuin lopetetussa kaavamuutoksessa. Kaavahankkeessa alueen asemakaavaa tarkistetaan alueelle suunnitteilla olevan satamahankkeen vuoksi.
Asemakaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, aikataulu sekä osallisten vaikuttamismahdollisuudet. Asiakirja on saatavilla internet-sivujen lisäksi Iin kunnan teknisellä osastolla osoitteessa Jokisuuntie 2, Ii. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston asiointipisteessä 11.3. – 15.4.2019.

-
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1283 kb


Karhun asemakaava:
Iin kunnanhallitus päätti 11.2.2019 kokouksessaan asettaa asemakaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 21.2. - 25.3.2019 välisen ajan internet-sivuilla ja Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii).
Suunnittelualue sijoittuu Karhun saaren keskiosaan seurakunnan omistamalle alueelle. Asemakaavalla suunnitellaan saaren luontoarvot huomioiva asuinalue. Asemakaavan laadinnassa on otettu huomioon samanaikaisesti käynnissä oleva alueen yleiskaavan tarkistaminen. Valmisteluvaiheen aineistossa alueelle esitetään kolmesta osa-alueesta koostuvaa omakotitaloaluetta, jossa tontteja olisi yhteensä 55 kappaletta. Tavoitteena on ollut saaren erityispiirteet huomioiva kokonaisuus, jossa kaikilta asuintonteilta on hyvä yhteys luontoon. Asuinkatujen keskiosiin on mahdollista toteuttaa kortteleiden yhteiskäyttöalueita. Virkistys- ja harrastusmahdollisuudet on huomioitu muun muassa varaamalla ohjeelliset alueet poluille, leikkipaikalle ja pelikentälle. Sarrionhaaran rantaa on osoitettu alue venevalkamalle. Suunnittelualueen luontoarvoiltaan arvokkaaseen keskiosaan ei osoiteta rakentamista.
Saari kuuluu kokonaisuudessaan Natura-alueeseen, mikä asettaa tarkat reunaehdot suunnittelulle. Luontoarvot on otettu kattavasti huomioon suunnittelussa. Saari kuuluu Natura 2000 –verkostoon ja kaavahankkeisiin (asemakaava ja alueella käynnissä oleva yleiskaavan muutos) liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää kaavahankkeen valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet valmisteluaineistosta pyydetään toimittamaan 25.3.2019 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Alueella käynnissä olevat yleiskaavan muutoksen (Iin rannikon ja saarten yleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella) valmisteluvaiheen aineisto on julkisesti nähtävillä samanaikaisesti asemakaavan kanssa. Yleiskaavan aineistot ovat nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä ja internet-sivujen yleiskaavoitusosiossa.

Asemakaavan ja yleiskaavan muutoksen valmisteluaineistoihin liittyen järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 27.2.2019 Haminan koululla.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto:


Aiemmin (1.1.2018 – 9.2.2018) nähtävillä ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma:
- Karhun asemakaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 992 kb

Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 25.1.2018, muistiopdf, 258 kb.


Kirkonseudun asemakaavan muutos, Jokisuuntien ja Rytikujan tiealueet (maantie 18755):

Iin kunnanhallitus on päättänyt 10.12.2018 kokouksessaan käynnistää asemakaavan muutoksen koskien Jokisuuntien ja Rytikujan tiealueita. Kaavamuutoksen tavoitteena on muodostaa Rytikujan ja Jokisuuntien maantiealueista katualuetta. Kaavamuutos mahdollistaa osaltaan keskustan katualueiden kehittämisen. Kaavamuutoksen voimaantulon jälkeen kunta voi tehdä kadunpitopäätöksen alueeseen liittyen. Asiaan liittyen on käyty neuvotteluja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen kanssa.
Asemakaavaan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa kaavahankkeen tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Suunnitelma on saatavilla Iin teknisellä osastolla osoitteessa Jokisuuntie 2 ja Iin kunnan internetsivuilla osoitteessa http://ii.fi/asemakaavoitus. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 18.12.2018 – 25.1.2019.


Seljänperän asemakaava:

Iin kunnanhallitus päätti 4.6.2018 asemakaavan laatimisesta Seljänperän alueelle. Asemakaavalla tarkennetaan samanaikaisesti käynnissä olevan osayleiskaavan muutoksen ratkaisuja ja suunnitellaan yksityiskohtaisesti alueen maankäyttö. Alueen kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen alueelle. Tavoitteena on pienimuotoinen merellinen asuinalue, jossa ranta-alue jää yhteiseen käyttöön.
Asemakaavan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 20.6. – 30.7.2018.


Pentinkankaan asemakaavan muutos kortteleissa 312, 315 ja 326
Iin kunnanhallitus on päättänyt 26.6.2018 kokouksessaan käynnistää Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kortteleissa 312, 315 ja 326. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle. Kaavamuutoksessa kiinnitetään erityistä huomiota liikenteellisiin vaikutuksiin ja siihen, ettei alueen kehittämisellä ole kielteisiä vaikutuksia kuntakeskustan elinvoimaisuuteen. Kaavamuutoksen alustavan suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Alueen toimijoiden kanssa järjestetään keskustelutilaisuus alueen kehittämisestä elokuun loppupuolella.
Kaavamuutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa käydään läpi myös kuntalaisten ja muiden osallisten vaikuttamismahdollisuudet.
OAS on ollut julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 16.7. – 20.8.2018.

Ranta-asemakaava

Laaditaan lähinnä loma-asutuksen järjestämistä varten ja on yleensä maanomistajien toimeen panema. Iin kunnassa on ranta-asemakaavoja merenrannikolla ja saarissa sekä Meriänjärvellä, Orastinjärvellä, Laukanniemessä ja Pokinniemessä.

Vireillä olevia ranta-asemakaavoja: