Ilmoittautuminen perusopetukseen Iissä lukuvuodeksi 2019-2020

21.1.- 31.1.2019

Ilmoittautuminen koskee kaikkia vuonna 2012 syntyneitä lapsia. Perusopetukseen tutustumispäivän ajankohdasta ilmoitetaan koteihin myöhemmin keväällä.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta ja jatkuu siihen asti, kun oppilas saa päättötodistuksen tai täyttää 17 vuotta. Lapsen koulun aloitusta on mahdollisuus varhentaa tai myöhentää vuodella psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten selvitysten perusteella. Huoltaja vastaa ensisijaisesti lapsen oppivelvollisuuden toteutumisesta.

Perusopetuksen toteuttaminen

Perusopetusta määrittävät perusopetuslaki- ja asetus, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ja sitä täydentävät paikalliset opetussuunnitelmalinjaukset. Iin kunnan opetussuunnitelmasta löytyvät muun muassa perusopetuksen yleiset tavoitteet, arvopohja, oppimiskäsitys ja yhteistyö kodin ja koulun välillä. Opetussuunnitelmassa kuvataan myös kunkin oppiaineen tavoitteet ja sisällöt sekä arviointi.


Perusopetukseen ilmoittautuneet otetaan Iin kuntaan oppilaaksi ja heille määritellään samalla lähikoulu. Ilmoittautuneet oppilaat järjestellään tarkoituksenmukaisiksi ryhmiksi Iin kunnan kouluille, joissa toteutetaan alkuopetusta. Lähikouluksi osoitetussa koulussa oppilas opiskelee siihen asti, kuin kyseisessä koulussa on vuosiluokkia. Lähikoulu ei aina välttämättä ole maantieteellisesti lähin koulu. Huoltajalla on mahdollisuus esittää kouluun ilmoittautumisen yhteydessä toiveensa lähikoulusta. He voivat myös hakea opetuspaikkaa muuhun kuin oppilaan lähikouluun. Haku tehdään lähikoulupäätöksen saapumisen jälkeen toimittamalla hakemus kunnanvirastolle opetuspalveluihin toimistosihteeri Marja-Liisa Viinamäelle. Huoltaja voi perustella hakemuksen perustuen opetus-ja varhaiskasvatuslautakunnan esioppilaaksi oton periaatteisiin 2019 (10.1.2019 §2)

Koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019- 2020 päätetään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa keväällä 2019 ja niistä tiedotetaan kunnan nettisivuilla.

Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen tapahtuu Iin kunnan nettisivuilta osoitteessa www.ii.fi/koulut .

Mikäli nettiyhteyttä ei ole käytettävissä, ilmoittautumislomakkeita saa kouluilta ja kunnan yhteispalvelupisteestä. Lomake palautetaan Iin kunnan yhteispalvelupisteeseen.

Oppilaan tuen tarpeen vaikutukset koulun aloitukseen
Jos oppilaan terveydentila tai muu erityinen tuen tarve tulee huomioida jo koulupolun alkuvaiheessa, huoltajat kirjaavat sen lisätietoa -osioon. Tuen tarve voi ilmetä esimerkiksi fyysisen, psyykkisen tai sosioemotionaalisen kehityksen osa-alueilla. Koulupaikat pienluokkien osalta perustuvat asiantuntijalausuntoihin. Terveydentilasta tai muusta opetuksen järjestämisessä huomioitavasta asiasta asiantuntijalausunnon voi antaa lääkäri tai psykologi. Jos lapsen oppimisen arviointi on vielä kesken, mainitaan se myös lisätietokohdassa. Lausunto voidaan tällöin toimittaa myöhemmin. Lausunnot toimitetaan toimistosihteeri Marja-Liisa Viinamäelle kunnanvirastolle osoitteeseen Jokisuuntie 2, 91100 Ii.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat lapset ilmoittautuvat perusopetukseen syntymävuotensa mukaisesti. Myös tämän huoltajien toivotaan antavan tiedoksi lisätietoa – kenttään.

Muuta huomioitavaa

Ensimmäisen luokan oppilaalle, jonka koulumatka on yli kolme kilometriä, kunta järjestää maksuttoman koulukyydin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien koulukuljetuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti. Jos koulumatka on alle kolme kilometriä, maksuton koulukuljetus voidaan myöntää vain erillisestä hakemuksesta, mikäli koulumatka arvioidaan lapsen ikä ja muut olosuhteet huomioiden liian vaaralliseksi tai rasittavaksi. Huoltajien tulee myös toimittaa lääkärinlausunto liittyen koulukyydin järjestämiseen, mikäli oppilaalla koulumatkan pituus ei oikeuta maksutonta koulukuljetusta ja hän tarvitsee kyydin tuen tarpeen vuoksi.

Aamu- ja iltapäivähoitotoimintaa järjestetään Haminan ja Kuivaniemen kouluilla sekä Olhavassa Tenavatuvan kanssa tehtävänä yhteistyönä. AP/ip - toimintaan haku toteutetaan myöhemmin keväällä, mutta oppilaaksiottovaiheessa voi tarvittavan ap- ja ip-toiminnan tarpeen kirjoittaa lisätieto-osioon.

Opetus, ruokailu ja koulutarvikkeet ovat oppilaalle maksuttomia riippumatta opetuspaikasta.

Tarkempia tietoja kouluista ja annettavasta opetuksesta antavat:

Alarannan koulun, koulunjohtaja Samuli Hanhisalo p. 040 6203 255
Aseman koulu, koulunjohtaja Janne Puolitaival p. 050 3950 462
Haminan koulu, rehtori Jari-Jukka Jokela p. 050 3950 463
Kuivaniemen koulu, rehtori Markku Varanka p. 050 3881 831
Olhavan koulu, koulunjohtaja Anne Hakoköngäs p. 050 4619 602

Ojakylän koulu, koulunjohtaja Juha Hassinen p. 050 3950 464
Pohjois-Iin koulu, vs.koulunjohtaja
Jouni Rajanen p. 050 4495224
Jakun koulu, koulunjohtaja Simo Silander p. 040 578 6522

Ilmoittautuminen esiopetukseen Iissä lv. 2019-2020

21.1.- 31.1.2019

Ilmoittautuminen koskee kaikkia vuonna 2013 syntyneitä lapsia. Esiopetukseen tutustumispäivän ajankohdasta ilmoitetaan koteihin myöhemmin keväällä.

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetusta annetaan 19h/vko lukuvuoden aikana. Esiopetus noudattaa pääsääntöisesti koulujen ja päiväkotien työjärjestystä. Opetus, ruokailu ja koulutarvikkeet ovat oppilaalle maksuttomia riippumatta esiopetuspaikasta. Oppilaalle, jonka koulumatka on yli 2km, kunta järjestää koulukyydin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien koulukuljetuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti. Jos oppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta päiväkodissa, kunta ei järjestä kyyditystä päiväkotiin.

Esiopetuksen toteuttaminen

Esioppilaat, jotka tarvitsevat lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta(päivähoitoa), sijoittuvat päiväkoteihin. Esiopetus on päiväkodissa maksuton, mutta esiopetusajan ulkopuolinen varhaiskasvatus on maksullista.


Esioppilaat, joilla ei ole varhaiskasvatuksen tarvetta, sijoittuvat pääasiassa lähikouluun, mikäli koululla järjestetään esiopetusta lukuvuonna 2019 - 2020. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää esiopetuspaikoista kevään 2019 aikana. Huoltajalla on mahdollisuus hakea esiopetuspaikkaa myös muuhun kuin oppilaan ns. lähikouluun. Huoltaja voi perustella hakemuksen perustuen opetus-ja varhaiskasvatuslautakunnan esioppilaaksi oton periaatteisiin 2019 (10.1.2019 §2)

Esiopetuksen/koulun työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2019- 2020 päätetään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa keväällä 2019 ja niistä tiedotetaan kunnan nettisivuilla.

Kouluissa annettava esiopetus

Ilmoittautuminen tapahtuu Iin kunnan nettisivuilta osoitteessa www.ii.fi/koulut .

Mikäli nettiyhteyttä ei ole käytettävissä, ilmoittautumislomakkeita saa päiväkodeista ja kunnan yhteispalvelupisteestä. Lomake palautetaan Iin kunnan yhteispalvelupisteeseen.

Tarkempia tietoja kouluilla annettavasta esiopetuksesta antavat:

Alarannan koulun, koulunjohtaja Samuli Hanhisalo puh. 040-6203 255
Aseman koulu, koulunjohtaja Janne Puolitaival puh. 050-3950 462
Haminan koulu, rehtori Jari-Jukka Jokela puh. 050-3950 463
Jakun koulu, koulunjohtaja Simo Silander puh. 040-0681 583
Kuivaniemen koulu, rehtori Markku Varanka puh. 050-3881 831
Olhavan koulu, koulunjohtaja Anne Hakoköngäs puh. 050-4619 602
Ojakylän koulu, koulunjohtaja Juha Hassinen puh. 050-3950 464
Pohjois-Iin koulu, vs. koulunjohtaja
Jouni Rajanen puh. 050-4495 224

Kunnallisissa päiväkodeissa annettava esiopetus

Ilmoittautuminen tapahtuu Iin kunnan nettisivujen kautta sähköisellä esiopetushakemuksella kohdasta varhaiskasvatus/sähköinen esiopetushakemus. Sähköisen hakemuksen täyttämiseen tarvitset pankkitunnukset.

Esioppilaasta täytetään lisäksi varhaiskasvatushakemus, jos lapsella ei ole voimassa olevaa sijoituspäätöstä 31.7.2020 asti. Esiopetus ja varhaiskasvatus järjestetään samassa yksikössä pääsääntöisesti.

Mikäli lapsella on tuen tarvetta, merkitään se hakemuksen lisätietoihin.

Tarkempia tietoja varhaiskasvatuksen esiopetuksesta antavat:

Lakson päiväkoti, Leena Juhonen puh. 0407238800
Nikkarin päiväkoti, Kirsti Tuominen puh. 040-3577 999
Haminan päiväkoti, Tanja Rajala puh.0401829592
Kuivaniemen päiväkoti, Kirsti Kehus puh.0406411003
Varhaiskasvatusjohtaja, Virpi Uutela puh.040-6684114

Yksityisissä päiväkodeissa annettava esiopetus

Yksityisten päiväkotien esiopetukseen ilmoittaudutaan omalla lomakkeella, joka on saatavilla yksityisistä päiväkodeista. Lisätietoja yksityisten päiväkotien esiopetuksesta antavat yksityiset päiväkodit.

Päiväkoti Ida Valpuri puh. 040 930 9111
Päiväkoti Pikku-Ida puh. 040 9306769
Iin päiväkoti, IItula puh. 040 564 6063
Touhula päiväkodit puh. 045 128 3722
Päiväkoti Onnimanni puh. 044 986 6329

Iissä 21.1.2019

Iin kunta

Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut