Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

CE-merkintäpakko

CE-merkintäpakko tulee voimaan ensi vuonna myös rakennesahatavaralle, massiivipuupaneeleille, verhouslaudoille sekä lattialaudoille

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2011, CE-merkintäpakko tulee voimaan myös otsikossa mainituille tuotteille. EU:n asetus kumoaa kaikki aiemmat direktiivit ja mainittujen tuotteiden osalta se astuu voimaan 1.7.2013. Asetusta ei voi kumota edes Suomen eduskunnan päätöksellä. Nyt alkaa piensahureilla ja höyläreillä olla kiire, koska CE-merkinnän hakuprosessissa menee aikaa ja niin sanottujen ilmoitettujen laitosten kapasiteetti merkintöjen hyväksymiseksi joutuu kovalle koetukselle. Vaikka ”kentällä” saattaa vieläkin liikkua virheellisiä huhuja pakollisuuden siirtämisestä, ei valtakunnallisen merkintätyöryhmän mukaan niihin kannata uskoa.

Tuotevalvonta
CE -merkityn tuotteen valvonta muodostuu vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta ja markkinavalvonnasta. Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen tapahtuu valmistajan, maahantuojan tai jakelijan, sekä ilmoitetun laitoksen toimesta. Markkinavalvonta tapahtuu markkinavalvontaviranomaisen (Suomessa TUKES) toimesta. Lisäksi kilpailijat ja kuluttajat voivat ilmoittaa vaatimustenvastaisista tuotteista markkinavalvontaviranomaiselle, joka kohdistaa toimenpidevaatimukset (tuotteen korjaus, kielto, rajoitus, poisto, palautus) valmistajalle, maahantuojalle tai jakelijalle.

Piensahat ja CE - merkintä
Erityisesti lujuuslajitellun kantaviin rakenteisiin tarkoitetun saha- ja höylätavaran tuottajat joutuvat nyt miettimään yritystoimintansa tulevaisuutta tosissaan. CE-merkinnän saaminen vaatii yritykselle laadunvalvonnan ja myös koko tuotantoprosessin kuvaamisen sekä niihin liittyvien asiakirjojen tekemisen ja arkistoinnin. Lisäksi CE- merkintäoikeuden saamiseksi niin sanotun ilmoitetun laitoksen pitää tehdä yrityksessä alkutarkastus sekä vuosittaiset tarkastuskäynnit. Prosessi CE-merkitsemisen aloittamiseen tulee maksamaan 3000 - 4000 euroa ja vuosittaiset tarkastukset noin tuhat euroa lujuuslajitellun rakennussahatavaran osalta. Massiivipuupaneelien, verhouslautojen ja lattialautojen kohdalla vähemmän, koska viime mainituissa tuotteissa ei tarvita ilmoitetun laitoksen tarkastuskäyntejä.

Jos yrityksen tuotantomäärät ovat vähäisiä, kannattaa miettiä, miten rakennesahatavaran välitys ja kauppa jatkossa hoidetaan. Rakennesahatavaran osalta asiakkaat vaativat nykyisin tavaran ympärihöyläämistä eli mitallistamista. Järkevää onkin yhteistyö alueellisen höyläämön kanssa, jonka linjastoon on helppo järjestää lujuuslajittelu, kappalekohtainen leimaus ja CE-merkintä. Näin piensahausta voi jatkaa entiseen tapaan, ilman CE-merkintäpakkoa. Höyläämön osalle jää lujuuslajittelu ja CE-merkinnän käyttöönotto. Alueellinen yhteistyö antaa monenlaisia mahdollisuuksia parantaa kannattavuutta ja jäntevöittää toimintaa kaikkien toimijoiden osalta.

Lujuuslajitteluoikeus ja leimaustunnus ovat CE-merkinnän perusedellytys
Lujuuslajitellun ja leimatun sahatavaran käyttö on Suomessa ollut pakollista kantavissa rakenteissa jo vuodesta 2001 alkaen Rakennusmääräysten mukaan. Käytännössä määräysten tulkinnassa on kuitenkin edelleen ollut kirjavuutta eri paikkakuntien rakennustarkastajien välillä. Jotkut ovat vaatineet – jotkut eivät. Varmuudella voidaan kyllä odottaa, että käytäntö tulee tiukentumaan EU:n asetuksen astuessa voimaan vajaan puolentoista vuoden kuluttua.

Lujuuslajittelematonta sahatavaraa ilman CE-merkintää saa käyttää vain poikkeustilanteissa. Sitä ei tarvita esimerkiksi tuotteille, jotka on valmistettu tilauksesta tiettyyn kohteeseen muuten kuin sarjatuotantona ja joiden kiinnittämisestä rakennuskohteeseen vastaa valmistaja, kun kyseessä on historialliseen korjausrakennuskohteeseen perinteiseen tapaan valmistettu tuote. Lisäksi siinä tapauksessa, että rakennukseen tuleva sahatavara sahataan rakennustontilla kaadetuista tukeista valmistetusta sahatavarasta, kuten rahtisahauksessa yleensä. Viime mainitussa tapauksessa saattaa tosin tulla ongelmia sahatavaran lujuusluokan todistamisessa.

Tuotteet, joissa ei tarvita ilmoitetun laitoksen alkutarkastusta ja tarkastuskäyntejä
Otsikossa mainittujen massiivipuupaneeleiden, verhouslautojen ja lattialautojen CE-merkintään ei tarvita ilmoitetun laitoksen tarkastuksia, vaan tuottaja, maahantuoja tai myyjä vastaa itse tuotteidensa vaatimuksenmukaisuuden osoittamisesta, merkinnästä ja laadunvalvonnasta. Toisin sanoen sisäisen laadunvalvonnan käsikirja pitää laatia ja laadunvalvonta toteuttaa, kuten kantavien rakenteidenkin kohdalla. CE-merkintään tulee merkitä ja koodata tietyt ominaisuudet, kuten puulajin tiheys ja paksuus, palokäyttäytyminen, vesihöyryn läpäisevyys ja biologinen kestävyys.

Lisäksi tulee esittää myös valmistaja, maahantuoja tai jakelija, tuotteen perusominaisuuksien suoritustasoilmoitus, tuotetyypin määritys (tyyppitestaus, tyyppilaskenta, taulukkoarvot, asiakirjat) sekä tuotannon sisäinen laadunvalvonta.

Metsäkeskuksen RakPuuCe – hanke 2012 – 2014 tarjoaa apua pienyrityksille yhteistyössä Oulunkaaren Yrityskaari-hankkeen kanssa. Hanke tulee pitämään neuvontatilaisuuksia Oulun ympäristökuntiin huhtikuussa. Kaikissa edellä mainituissa asioissa metsäkeskuksen RakPuuCe-hanke auttaa ja neuvoo alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä koko prosessin läpi viemiseksi. Valtakunnallinen hanke tulee pitämään CE-merkintäkoulutustilaisuuksia Oulun ympäristökuntiin huhtikuussa.

Kolme samansisältöistä tilaisuutta järjestetään yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän Yrityskaari-hankkeen kanssa Iissä tiistaina 17.4., Pudasjärvellä 18.4. ja Utajärvellä 19.4.klo 13.00 -18.00. Tilaisuuksiin voivat osallistua 50 euron osallistumismaksun hinnalla kaikki kohderyhmään kuuluvat yritykset kotipaikkakunnasta riippumatta. Ilmoittautumiset sähköpostilla viimeistään 11.4. marja-liisa.junes@oulunkaari.com tai p. 050 5252 177

Lisätietoja antavat:
Jouni Silvast, puh. 040 525 3204, jouni.silvast@metsakeskus.fi
Mikko Peltovirta, puh. 040 525 3103, mikko.peltovirta@metsakeskus.fi

jaa