Tiedotteet

Tällä sivustolla tiedotetaan Iin ajankohtaisista asioista.
Kuntalaisten kannattaa seurata myös kunnan virallisia ilmoituksia.

Ylirannan koulun lakkauttaminen

Kunnanvaltuusto teki 12.11.2018 päätöksen, ettei Ylirannan koulun kiinteistön korjaukseen enää varata määrärahaa ja että valtuusto aloittaa koulun lakkauttamisprosessin. Kunnanhallitus on kokouksessaan 19.11.2018 päättänyt toimeenpanna tämän päätöksen.

Ylirannan koulukiinteistö on terveystarkastajan mukaan tällä hetkellä sellaisessa kunnossa, ettei siellä saa järjestää opetusta. Koska korjaamiseen ei enää varattu rahaa, tulee opetus järjestää muualla.

Käytännössä asian eteenpäin vieminen ja järjestäminen toteutetaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kautta.

Lautakunta toteuttaa päätöksen mukaisen lakkauttamisprosessin ja suunnittelee opetusjärjestelyihin liittyvät muutokset. On tärkeä huomata, ettei valtuusto ole päättänyt Ylirannan koulun lakkauttamisesta – se päätös kuitenkin mitä ilmeisimmin tulee valtuuston käsiteltäväksi keväällä, ja valtuusto on näin asiaan ottanut jo talousarviovalmistelussaan periaatteellisen kannan. Itse lakkauttamisprosessissa järjestetään tiedotus,- keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä varataan vaikuttamismahdollisuuksia. Henkilöstön osalta kunta on velvollinen järjestämään omat lainmukaiset kuulemis- ja yhteistoimintamenettelynsä. Kuulemisista ja tiedotustilaisuuksista ilmoitetaan etukäteen ja ne järjestetään siten, että kaikilla kuntalaisilla olisi niihin mahdollisuus halutessaan osallistua.

Koulun lakkauttaminen on vaikea ja moniulotteinen päätös

Ylirannan koulun osalta on keskusteltu erityisesti kolmesta kysymyksestä. Ensiksi, onko koulurakennus siinä kunnossa, että se kannattaisi vielä korjata ja voidaanko korjaamalla saada varmuus siitä, että rakennus on jatkossa terveydelliset olot huomioiden riittävän hyvä? Toiseksi, miten oppilasmäärän laskiessa opetus olisi tarkoituksenmukaista ja oppilaiden tarpeet huomioiden mahdollista toteuttaa? Kolmanneksi, onko todennäköisenä oppilaiden uutena koulupaikkana toimiva Aseman koulu riittävän kokoinen ja hyväkuntoinen?

Näiden kysymysten lisäksi esille ovat nousseet monet pohdinnat kyläkoulujen säilyttämisen näkökulmista, oppilaiden koulumatkojen muutokset ja kunnan talouden haasteet. Kaikki kysymykset ja pohdinnat ovat olleet ja ovat edelleen tarpeen. Yksiselitteisiä ja yksimielisiä vastauksia ei näihin kysymyksiin tahdo löytyä. On tärkeää, että uskallamme kysyä, pohtia ja miettiä erilaisia vaihtoehtoja. On myös olennaista, että kykenemme asioita selvittämään, hyödyntämään asiantuntemusta, tekemään analyyseja ja lopulta muodostamaan mielipiteitä. Mielipiteiden pohjalta syntyy sitten yhteinen päätös. Näinhän asiat etenevät niin isommassa kuin pienemmässäkin mittakaavassa, sekä omassa elämässämme että kunnallisessa päätöksenteossakin.

Ylirannan koulun lakkauttamisprosessi saa aikaan monenlaista mietettä ja tunnetta – sekä aikuisissa että lapsissa. Se kertoo keskeisesti siitä, että välitämme ja meille on tärkeää, mitä kunnassamme tapahtuu.

Jokaisen kunnan tärkeänä ”arvomittarina” toimii mielestäni se, miten huolehditaan niistä, jotka eivät saa päättää tai kykene itse asioistaan huolehtimaan. Kuntapäättäjien tehtävänä on muodostaa ratkaisuja, jotka huomioivat tämän hetken lapsia, nuoria, vanhuksia ja aikuisia, mutta turvaavat toiminnan myös tulevaisuudessa.

Itsekin kyläkoululla ensioppini saaneena ymmärrän niitä, jotka harmittelevat Ylirannan koulun tilannetta. Koulu omalla kylällä on paitsi symbolinen, elävöittävä ja muistorikas paikka, mutta myös toiminnallisesti merkittävä. Uskon, että ylirantalaisten lasten mahdollinen siirtyminen Aseman koulun oppilaaksi sujuu kuitenkin hyvin, kun asioita ja tilanteita valmistellaan huolellisesti yhdessä.

Pidän erittäin hyvänä valtuustossa yksimielisesti tehtyä ponsilauselmaa, jossa esitettiin rautasillan kevyenliikenteen väylän kehittämistä. Se on juuri sitä, mitä varmasti kipeän mutta valtuuston näkemyksen mukaan tarpeellisen päätöksen jälkeen tulee tehdä: alamme suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman sujuvia ja lasten näkökulmasta turvallisia, tehtyyn päätökseen pohjautuvia ratkaisuja. Moni asia ylirantalaisten lasten koulunkäyntiin liittyen tulee muuttumaan – meidän aikuisten tehtävänä on tukea, auttaa ja helpottaa noita muutoksia. Uskon, että myös positiivisia vaikutuksia päätöksellä lasten elämässä on - esimerkiksi turvallinen oppimisympäristö, tarkoituksenmukaiset opetusryhmät ja vuosiluokittain opiskelu luovat hyviä oppimisen mahdollisuuksia. Hyvinvoiva lapsi oppii ja kasvaa – siinä on meille tavoitetta niin huoltajina, päättäjinä, virkamiehinä kuin kouluhenkilöstönäkin.

Iissä 26.11.2018

Tuomo Lukkari, opetusjohtaja

jaa