Yleiskaavoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa tarkastellaan taajaman kasvusuunnat.

  • Iin alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan
  • Kuivaniemen alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan

Karhun Natura-arviointi – lausuntopyyntö luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoille


Karhun saarta koskien on käynnissä kaksi kaavahanketta. Alueen yleiskaavaa tarkistetaan (Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella) ja saaren keskiosalle laaditaan asemakaava (Karhun asemakaava). Suunnittelualueet sijaitsevat Iijoen suiston Natura-alueella (FI1100601). Kumpaankin kaavahankkeeseen liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi, jossa arvioidaan vaikutukset niihin luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan viranomaisen on pyydettävä arvioinnista lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. Lausuntoaika on kuusi kuukautta. Lausuntopyyntö annetaan yleistiedoksiantona luonnonsuojelualueen haltijoille, koska heitä on yli 30 (hallintolaki 55 §).

Iin kunta pyytää luonnonsuojelualueen (Iijoen suiston Natura-alueen) haltijoilta lausuntoa Natura-arvioinnista. Arviointi on nähtävillä internetin lisäksi Iin kunnan yhteispalvelupisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Alla on esitetty kartta Natura-alueen rajauksesta (ei virallista Natura-arvioinnin aineistoa). Lausunnot pyydetään toimittamaan 19.8.2019 mennessä osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Voimassa olevat yleiskaavat:


Iin keskustaajaman osayleiskaava käsittää keskustan lisäksi lähiympäristön kyläalueet lukuun ottamatta Iin Asemakylää.
Iin keskustaajaman osayleiskaava: osayleiskaavapdf, 10782 kb, kaavaselostuspdf, 6227 kb, osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1370 kb, alueinventointipdf, 5383 kb, alueinventoinnin liitteetpdf, 22482 kb, arkeologinen inventointipdf, 13030 kb, luontoselvityspdf, 1648 kb, maisemaselvityspdf, 25379 kb, liikenneverkkopdf, 1096 kb, Illinsaaren mitoitustaulukkopdf, 258 kb,luonnosvaiheen palautepdf, 17692 kb, toisen luonnosvaiheen palautepdf, 8394 kb ja ehdotusvaiheen palautepdf, 15318 kb.

Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennus (Asemakylä osayleiskaava) hyväksyttiin Iin kunnanvaltuustossa 20.2.2012. Kaava ohjaa alueen maankäyttöä antaen Iijoen rantavyöhykkeellä perusteet rakennuslupien ja poikkeamispäätösten käsittelylle sekä varaa alueen valtatie 4:n ohikulkutien uudelle linjaukselle Iin kohdalla. Kaavakartta 1pdf, 3099 kb, Kaavakartta 2pdf, 535 kb, Kaavaselostuspdf, 3385 kb.

Viime vuosina on Ojakylän alueelle muodostunut uutta pientaloasutusta ja rakentamishalukkuutta on edelleen. Alueelle on valmistunut osayleiskaavan laajennuspdf, 429 kb.

Jakkukylä liittyi osaksi Iin kuntaa vuoden 2018 alusta. Osakuntaliitoksen myötä Iin kuntaan liittyneellä alueella on keskeisten kyläalueiden osalta voimassa Yli-Iin kunnanvaltuuston 26.10.2000 hyväksymä Jakkukylän osayleiskaavapdf, 1467 kb. Alueen koillisreunassa on pieneltä osin voimassa Yli-Iin kunnanvaltuuston 28.05.2007 hyväksymä Karjalankylän osayleiskaavapdf, 4079 kb. Muilta osin Iihin liittyneellä alueella on voimassa Oulun kaupunginvaltuuston 18.4.2016 hyväksymä Uuden Oulun yleiskaavapdf, 4512 kb.

Merenrannikon ja saarten alueella sekä Oijärvellä on voimassa olevat yleiskaavat:
Pitkäniemen alue
pdf, 1052 kb
, Iijokisuun aluepdf, 1337 kb, Laitakarin aluepdf, 998 kb, Olhavan aluepdf, 1130 kb, Ulkosaaret yläosapdf, 399 kb ja alaosapdf, 353 kb / kaavamääräyksetpdf, 479 kb; Kuivaniemen aluepdf, 1615 kb/ kaavamääräyksetpdf, 132 kb; Oijärvipdf, 2962 kb.

Tuulivoimapuistojen yleiskaavat:
- Olhavan tuulivoimapuistopdf, 3590 kb,
- Olhavan tuulivoimapuiston laajennuspdf, 2432 kb,
- Nybyn tuulivoimapuistopdf, 2275 kb,
- Myllykankaan tuulivoimapuistopdf, 1545 kb,
- Isokankaan tuulivoimapuistopdf, 3045 kb +
kaavaselostuspdf, 9855 kb,
- Pahkakosken tuulivoimapuistopdf, 5327 kb + kaavaselostuspdf, 33827 kb
- Palokankaan tuulivoimapuistopdf, 5669 kb + kaavaselostuspdf, 19018 kb

- Suurhiekan merituulipuisto; osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1937 kb (OAS), osayleiskaavapdf, 2220 kb ja kaavaselostuspdf, 3774 kb. Lisätietoa tuulipuistohankkeesta ja siinä tehdyistä selvityksistä hankkeesta vastaavan sivuilta:
http://www.wpd-finland.com/tuulivoimaprojektit/merituulivoima/li-suurhiekka/

Nähtävillä olevat yleiskaavat:

-

Vireillä olevat yleiskaavat:


Jakkukylän osayleiskaava 2040:
Iin kunnanhallitus päätti 29.1.2018 kokouksessaan käynnistää Jakkukylän osayleiskaavan muutoksen. Osayleiskaavan suunnittelualue käsittää voimassa olevan Jakkukylän osayleiskaavan alueen niiltä osin kuin kaava-alue kuuluu Iin kuntaan. Lisäksi alueeseen kuuluu osakuntaliitoksen myötä Iin kuntaan siirtynyt osa Karjalankylän osayleiskaavasta. Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa rantavyöhykkeen ulkopuolisten kyläalueiden täydennysrakentaminen nykyistä paremmin. Tavoitteena on tukea kylän elinvoimaisuutta. Lisäksi suunnittelun yhteydessä tehdään muut tarvittavat päivitykset voimassa oleviin yleiskaavoihin.

Iin kunnanhallitus on päättänyt 25.2.2019 kokouksessaan asettaa osayleiskaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Osayleiskaavan valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävillä internet-sivuilla ja Iin kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii) 5.3. - 8.4.2019 välisen ajan.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää osayleiskaavan valmisteluaineistosta mielipide.
Kaavahankkeeseen liittyen järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 12.3.2019 Jakun koululla.


Valmisteluvaiheen kaava-aineisto:


Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaava:

Iin kunnanhallitus on 29.10.2018 kokouksessaan päättänyt käynnistää tuulivoimayleiskaavan laatimisen Yli-Olhavan alueelle. Kaavoitus on käynnistetty Megatuuli Oy:n hakemuksesta. Megatuuli Oy suunnittelee enimmillään noin 60 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen rakentamista Iin Yli-Olhavan alueelle noin 20 kilometriä Iin keskustaajamasta pohjoiseen. Tuulivoimahankkeen suunnittelualue koostuu kolmesta osa-alueesta, joista kaksi sijoittuu Yli-Olhavan ja Hyryn kylien väliselle alueelle ja yksi Yli-Olhavan kylän ja Oulun Yli-Iin kuntarajan väliselle alueelle. Alueen rajaus on esitetty kartassa (linkkipdf, 187 kb). Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena tuulivoimayleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §). Hankkeessa sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA-lain mukaista kaava-YVA –yhteismenettelyä. Menettelyssä syntyy sekä osayleiskaava että hankkeen YVA. Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arviointi jakaantuu kahteen vaiheeseen: ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmaan (julkaistaan osana kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vireilletulovaiheessa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (julkaistaan osana kaavan valmisteluaineistoa, eli kaavaluonnosta).

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkittavat sähkönsiirtovaihtoehdot ulottuvat myös Oulun kaupungin ja Simon kunnan alueille.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma asetettiin Iin kunnanhallituksen päätöksellä 25.2.2019 § 64 nähtäville kuulemista varten 5.3.-4.4.2019 väliseksi ajaksi. Asiakirjaan voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91101 II tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ii.fi.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä kunnan internet-sivujen lisäksi Iin kunnan virallisella ilmoitustaululla, Iin pääkirjastossa ja Kuivaniemen kirjastossa, ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/yliolhavantuulivoimayva sekä Oulun kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Simon kunnan virallisella ilmoitustaululla.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävissä samoissa paikoissa kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma.

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestettiin Yli-Olhavan maamiesseuran talolla13.3.2019.

Nähtäville asetettu asiakirja:


Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella:

Iin kunnanhallitus päätti 11.2.2019 kokouksessaan asettaa yleiskaavan muutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 21.2. - 25.3.2019 välisen ajan internet-sivuilla ja Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii).

Osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue sisältää Karhun saaren kokonaisuudessaan ja osan pääsaaren viereisistä lähisaarista. Kaavahankkeen keskeisenä tavoitteena on merellisen Karhun saaren asuinalueen toteuttamisen mahdollistaminen saaren keskiosaan. Tälle alueella laaditaan yleiskaavan rinnalla asemakaava. Yleiskaavaluonnoksessa asemakaavalla suunniteltavat rakennusalueet on osoitettu asuinalueena (A). Osayleiskaavassa tarkastellaan myös mahdollisuuksia muuttaa nykyisiä lomarakennuspaikkoja pysyvään asutukseen. Kaavaluonnoksessa muutoksia on osoitettu yhteensä 19 kappaletta. Kaavahankkeessa suunnitellaan lisäksi saaren virkistyskäyttö. Saaren virkistyskäytön kehittämismahdollisuudet on huomioitu muun muassa osoittamalla alueita uimarannoille ja venevalkamille. Voimassaolevaan kaavaan on tehty myös muita päivityksiä ja tarkennuksia.

Saari kuuluu kokonaisuudessaan Natura-alueeseen, mikä asettaa tarkat reunaehdot suunnittelulle. Luontoarvot on otettu kattavasti huomioon suunnittelussa. Saari kuuluu Natura 2000 –verkostoon ja kaavahankkeisiin (yleiskaavan muutos ja saaren keskiosaan laadittava asemakaava) liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on ollut mahdollista esittää kaavahankkeen valmisteluaineistosta mielipide.
Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävillä samanaikaisesti yleiskaavan muutoksen kanssa.

Yleiskaavan muutoksen ja asemakaavan valmisteluaineistoihin liittyen järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 27.2.2019.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto:

Aiemmin (24.11. – 29.12.2017) nähtävillä ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma:
- Karhun yleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 966 kb

Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 25.1.2018, muistio


Ollinkorven tuulivoimapuiston yleiskaava:

Iin kunnanhallitus päätti 25.2.2019 kokouksessaan käynnistää tuulivoimayleiskaavan laatimisen Ollinkorven alueelle. Kaavan laatimisen käynnistämisestä on tehty päätös jo toukokuussa 2015, mutta aluerajausta on tarkennettu ja kaavan laatiminen on nyt käynnistetty päivitetyn rajauksen mukaisena. Kaavan laatiminen on käynnistetty Ilmatar Ii Oy:n hakemuksesta. Kaavaprosessin tavoitteena on tutkia 50-75 tuulivoimalan rakentamista alueelle. Suunnittelualue sijoittuu Iin keskustasta 4-20 km koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan Yli-Iissä. Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä. Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena tuulivoimayleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §). Hankkeessa sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA-lain mukaista kaava-YVA –yhteismenettelyä. Menettelyssä syntyy sekä osayleiskaava että hankkeen ympäristövaikutusten arviointi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma tulevat julkisesti nähtäville alustavan aikataulun mukaisesti kesään 2019 mennessä.

Alustava suunnittelualueen rajaus:


Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutos Seljänperän alueella:

Iin kunnanhallitus on päättänyt 23.4.2018 kokouksessaan käynnistää Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutoksen Seljänperän alueella. Suunnittelualue kattaa noin seitsemän hehtaarin suuruisen kunnan omistaman alueen, jolla on toiminut aiemmin leirintäalue. Yleiskaavan muutoksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa merellinen asuinrakentaminen alueelle. Yleiskaavan muutoksen rinnalla alueelle laaditaan asemakaava.

Yleiskaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 2.5. – 4.6.2018. Tavoitteena on asettaa kaavan valmisteluaineisto nähtäville alkuvuonna 2019.


Asiakirjojen avaaminen:

Osa tiedostoista voi olla Pdf muodossa. Ilmaisen Adobe Readerin voit ladata oheisesta kuvakkeesta:
Get Adobe® Reader®