Yleiskaavoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen ja toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa tarkastellaan taajaman kasvusuunnat.

Iin alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan.

Kuivaniemen alueella voimassa olevat kaavat on koottu ajantasakaavaksi, linkki kaavaan.


Iin keskustaajaman osayleiskaava käsittää keskustan lisäksi lähiympäristön kyläalueet lukuun ottamatta Iin Asemakylää.
Iin keskustaajaman osayleiskaava: osayleiskaavapdf, 10782 kb, kaavaselostuspdf, 6227 kb, osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1370 kb, alueinventointipdf, 5383 kb, alueinventoinnin liitteetpdf, 22482 kb, arkeologinen inventointipdf, 13030 kb, luontoselvityspdf, 1648 kb, maisemaselvityspdf, 25379 kb, liikenneverkkopdf, 1096 kb, Illinsaaren mitoitustaulukkopdf, 258 kb,luonnosvaiheen palautepdf, 17692 kb, toisen luonnosvaiheen palautepdf, 8394 kb ja ehdotusvaiheen palautepdf, 15318 kb.

Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennus (Asemakylä osayleiskaava) hyväksyttiin Iin kunnanvaltuustossa 20.2.2012. Kaava ohjaa alueen maankäyttöä antaen Iijoen rantavyöhykkeellä perusteet rakennuslupien ja poikkeamispäätösten käsittelylle sekä varaa alueen valtatie 4:n ohikulkutien uudelle linjaukselle Iin kohdalla. Kaavakartta 1pdf, 3099 kb, Kaavakartta 2pdf, 535 kb, Kaavaselostuspdf, 3385 kb.

Viime vuosina on Ojakylän alueelle muodostunut uutta pientaloasutusta ja rakentamishalukkuutta on edelleen. Alueelle on valmistunut osayleiskaavan laajennuspdf, 429 kb.

Jakkukylä liittyi osaksi Iin kuntaa vuoden 2018 alusta. Osakuntaliitoksen myötä Iin kuntaan liittyneellä alueella on keskeisten kyläalueiden osalta voimassa Yli-Iin kunnanvaltuuston 26.10.2000 hyväksymä Jakkukylän osayleiskaavapdf, 1467 kb. Alueen koillisreunassa on pieneltä osin voimassa Yli-Iin kunnanvaltuuston 28.05.2007 hyväksymä Karjalankylän osayleiskaavapdf, 4079 kb. Muilta osin Iihin liittyneellä alueella on voimassa Oulun kaupunginvaltuuston 18.4.2016 hyväksymä Uuden Oulun yleiskaavapdf, 4512 kb.

Merenrannikon ja saarten alueella sekä Oijärvellä on voimassa olevat yleiskaavat; Pitkäniemen aluepdf, 1052 kb, Iijokisuun aluepdf, 1337 kb, Laitakarin aluepdf, 998 kb, Olhavan aluepdf, 1130 kb, Ulkosaaret yläosapdf, 399 kb ja alaosapdf, 353 kb / kaavamääräyksetpdf, 479 kb; Kuivaniemen aluepdf, 1615 kb/ kaavamääräyksetpdf, 132 kb; Oijärvipdf, 2962 kb.

Tuulivoimapuistojen yleiskaavat: Olhavan tuulivoimapuistopdf, 3590 kb, Olhavan tuulivoimapuiston laajennuspdf, 2432 kb, Nybyn tuulivoimapuistopdf, 2275 kb, Myllykankaan tuulivoimapuistopdf, 1545 kb ja Isokankaan tuulivoimapuistopdf, 3045 kb ja
kaavaselostuspdf, 9855 kb.
Suurhiekan merituulipuisto; osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 1937 kb (OAS), osayleiskaavapdf, 2220 kb ja kaavaselostuspdf, 3774 kb. Lisätietoa tuulipuistohankkeesta ja siinä tehdyistä selvityksistä hankkeesta vastaavan sivuilta: http://www.wpd-finland.com/fi/tuulivoimaprojektit/merituulivoima/li-suurhiekka.html.


Nähtävillä olevat yleiskaavat:


Jakkukylän osayleiskaavan muutos

Iin kunnanhallitus päätti 29.1.2018 kokouksessaan käynnistää Jakkukylän osayleiskaavan muutoksen. Osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue käsittää voimassa olevan jakkukylän osayleiskaavan alueen niiltä osin kuin kaava-alue kuuluu Iin kuntaan. Lisäksi alueeseen kuuluu osakuntaliitoksen myötä Iin kuntaan siirtynyt osa Karjalankylän osayleiskaavasta. Suunnittelualue kattaa hieman alle puolet osakuntaliitoksen myötä Iihin liittyneestä alueesta.

Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa rantavyöhykkeen ulkopuolisten kyläalueiden täydennysrakentaminen nykyistä paremmin. Täydennysrakentamisen avulla tuetaan alueen kylien elinvoimaisuutta. Kaavaan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Suunnitelmassa on kerrottu muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Alustavan aikataulun mukaan tavoitteena on, että kaavamuutos valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 12.2. – 18.3.2018.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)pdf, 3191 kb


Pahkakosken tuulivoimapuiston yleiskaava

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 29.1.2018 § 29 asettaa Pahkakosken tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Aineisto on nähtävillä 12.2.2018 – 18.3.2018 välisen ajan. Internetin lisäksi aineistot ovat nähtävillä Iin kunnanvirastolla osoitteessa Jokisuuntie 2 (Ii) ja Yli-Iin kirjastossa osoitteessa Halametsä 1 (Yli-Ii).
Osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus esittää muistutus kaavaehdotuksesta. Kaavan ehdotusvaiheen aineistoa koskevat muistutukset tulee toimittaa kuulemisaikana (18.3.2018 mennessä) joko sähköisesti tai kirjallisesti osoitteella: kirjaamo@ii.fi tai Iin kunta, PL 24, 91101 Ii
Yleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestettiin Kierikkikeskuksen auditoriossa tiistaina 13.2.2018.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto:
- osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)pdf, 2715 kb
- kaavaehdotuspdf, 10656 kb

- kaavaselostuspdf, 33237 kb
- näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteetpdf, 14535 kb
- melu- ja varjostusmallinnukset liitteineenpdf, 13495 kb
- arkeologinen inventointipdf, 8875 kb
- sähkönsiirtolinjan arkeologinen inventointipdf, 7107 kb
- luontoselvityspdf, 9741 kb
- yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antaman lausunnon huomioon ottaminenpdf, 57 kb
- natura-arviointipdf, 4458 kb
- vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiinpdf, 6832 kb


Vireillä olevat yleiskaavat:


Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella:
Osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue sisältää Karhun saaren kokonaisuudessaan ja osan pääsaaren viereisistä lähisaarista. Kaavahankkeen keskeisenä tavoitteena on merellisen Karhun saaren asuinalueen toteuttamisen mahdollistaminen saaren keskiosaan. Saaren keskiosaan laaditaan osayleiskaavan muutoksen rinnalla myös asemakaava. Lisäksi osayleiskaavassa tarkastellaan mahdollisuuksia muuttaa nykyisiä lomarakennuspaikkoja pysyvään asutukseen. Kokonaan uusia rakennuspaikkoja ei osoiteta saaren keskiosan asemakaavoitettavan alueen ulkopuolelle. Lisäksi osayleiskaavassa suunnitellaan alueen virkistyskäyttö. Saari kuuluu kokonaisuudessaan Natura-alueeseen, mikä asettaa tarkat reunaehdot suunnittelulle. Luontoarvot otetaan kattavasti huomioon suunnittelussa. Kaavahankkeisiin liittyen laaditaan luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi.

Alustavan aikataulun mukaan yleiskaavan muutoksen valmisteluaineisto on nähtävillä loppukeväällä ja kaavaehdotus syksyllä 2018. Tavoitteena on, että kaavamuutos valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 24.11. – 29.12.2017. Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 25.1.2018, muistiopdf, 258 kb tilaisuudesta.
Karhun yleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelmapdf, 979 kbPahkakosken tuulivoimapuiston yleiskaava:
Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä kesällä 2017. Kaavasta pyydettiin myös viranomaislausunnot. Nähtävillä ollut luonnosvaiheen aineisto: osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)pdf, 2541 kb, kaavaluonnospdf, 9777 kb, kaavaselostus (19.6.2017)pdf, 20596 kb, näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteetpdf, 9879 kb, melu- ja varjostusmallinnuksetpdf, 5840 kb, arkeologinen inventointipdf, 8875 kb, sähkönsiirtolinjan arkeologinen inventointipdf, 7107 kb, luontoselvityspdf, 5332 kb, natura-arviointipdf, 4458 kb.
Ympärisövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Ympäristöhallinnon sivuilla osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/
Iin_Pahkakosken_tuulivoimahanke_Ii/Iin_Pahkakosken_tuulivoimahanke_Ii(36185)Asiakirjojen avaaminen:
Osa tiedostoista voi olla Pdf muodossa. Ilmaisen Adobe Readerin voit ladata oheisesta kuvakkeesta:
Get Adobe® Reader®