Asemakaavoitus

Illinsaaren asemakaavan muutos ja laajennus:

Iin kunnanhallitus on päättänyt 3.12.2018 kokouksessaan käynnistää Illinsaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavahankkeen tavoitteena on uuden asuinalueen suunnittelu olemassa olevan asuinalueen läheisyyteen. Tavoitteena on kehittää aluetta ensisijaisesti omakotitaloalueena. Asemakaavoituksella toteutetaan Keskustaajaman osayleiskaavaa.

Iin kunnanhallitus päätti 15.4.2019 kokouksessaan asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 24.4. – 24.5.2019 välisen ajan. Kaavaratkaisussa alueelle esitetään yhdentoista asuintontin kokonaisuutta. Kaavaehdotuksesta saatiin Pohjois-Pohjanmaan museon lausunto.

Asemakaavan rinnalla alueen rakentamista ohjaamaan laaditaan rakentamistapaohjeet.

Kunnanvaltuusto hyväksyi Illinsaaren kaavan kokouksessaan 17.6.2019.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto:

Valmisteluvaiheessa nähtävillä ollut (4.3. – 4.4.2019) kaava-aineisto:

Kaakkuriniemen asemakaavan muutos

Iin kunnanhallitus on päättänyt 25.2.2019 kokouksessaan käynnistää Kaakkuriniemen asemakaavan muutoksen laatimisen. Samassa yhteydessä kunnanhallitus päätti lopettaa alueella käynnissä olleen kaavamuutoksen laadinnan. Uuden kaavahankkeen aluerajaus on pienempi kuin lopetetussa kaavamuutoksessa. Kaavahankkeessa alueen asemakaavaa tarkistetaan alueelle suunnitteilla olevan satamahankkeen vuoksi.

Asemakaavahankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, aikataulu sekä osallisten vaikuttamismahdollisuudet. Asiakirja on saatavilla internet-sivujen lisäksi Iin kunnan teknisellä osastolla osoitteessa Jokisuuntie 2, Ii. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston asiointipisteessä 11.3. – 15.4.2019.

Karhun asemakaava:

Iin kunnanhallitus päätti 11.2.2019 kokouksessaan asettaa asemakaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 21.2. - 25.3.2019 välisen ajan internet-sivuilla ja Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Asemakaavan ja yleiskaavan muutoksen valmisteluaineistoihin liittyen järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 27.2.2019 Haminan koululla.

Suunnittelualue sijoittuu Karhun saaren keskiosaan seurakunnan omistamalle alueelle. Asemakaavalla suunnitellaan saaren luontoarvot huomioiva asuinalue. Asemakaavan laadinnassa on otettu huomioon samanaikaisesti käynnissä oleva alueen yleiskaavan tarkistaminen. Valmisteluvaiheen aineistossa alueelle esitetään kolmesta osa-alueesta koostuvaa omakotitaloaluetta, jossa tontteja olisi yhteensä 55 kappaletta. Tavoitteena on ollut saaren erityispiirteet huomioiva kokonaisuus, jossa kaikilta asuintonteilta on hyvä yhteys luontoon. Asuinkatujen keskiosiin on mahdollista toteuttaa kortteleiden yhteiskäyttöalueita. Virkistys- ja harrastusmahdollisuudet on huomioitu muun muassa varaamalla ohjeelliset alueet poluille, leikkipaikalle ja pelikentälle. Sarrionhaaran rantaa on osoitettu alue venevalkamalle. Suunnittelualueen luontoarvoiltaan arvokkaaseen keskiosaan ei osoiteta rakentamista.

Saari kuuluu kokonaisuudessaan Natura-alueeseen, mikä asettaa tarkat reunaehdot suunnittelulle. Luontoarvot on otettu kattavasti huomioon suunnittelussa. Saari kuuluu Natura 2000 –verkostoon ja kaavahankkeisiin (asemakaava ja alueella käynnissä oleva yleiskaavan muutos) liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi.

Alueella käynnissä olevat yleiskaavan muutoksen (Iin rannikon ja saarten yleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella) valmisteluvaiheen aineisto oli julkisesti nähtävillä samanaikaisesti asemakaavan kanssa.

Valmisteluvaiheessa saatuun palautteeseen laaditaan vastineet. Tavoitteena on, että kaavaehdotus asetetaan nähtäville loppuvuoden 2019 aikana.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto:

Aiemmin (1.1.2018 – 9.2.2018) nähtävillä ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 25.1.2018;

Seljänperän asemakaava:

Iin kunnanhallitus päätti 4.6.2018 asemakaavan laatimisesta Seljänperän alueelle. Asemakaavalla tarkennetaan samanaikaisesti käynnissä olevan osayleiskaavan muutoksen ratkaisuja ja suunnitellaan yksityiskohtaisesti alueen maankäyttö. Alueen kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen alueelle. Tavoitteena on pienimuotoinen merellinen asuinalue, jossa ranta-alue jää yhteiseen käyttöön.

Asemakaavan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 20.6. – 30.7.2018.
 
Kaavan työstämistä jatketaan vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on asettaa kaavan valmisteluaineisto nähtäville syksyllä 2019.

Pentinkankaan asemakaavan muutos kortteleissa 312, 315 ja 326

Iin kunnanhallitus on päättänyt 26.6.2018 kokouksessaan käynnistää Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kortteleissa 312, 315 ja 326. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle. Kaavamuutoksessa kiinnitetään erityistä huomiota liikenteellisiin vaikutuksiin ja siihen, ettei alueen kehittämisellä ole kielteisiä vaikutuksia kuntakeskustan elinvoimaisuuteen. Kaavamuutoksen alustavan suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Alueen toimijoiden kanssa järjestetään keskustelutilaisuus alueen kehittämisestä elokuun loppupuolella.
Kaavamuutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa käydään läpi myös kuntalaisten ja muiden osallisten vaikuttamismahdollisuudet.
OAS on ollut julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 16.7. – 20.8.2018.