Sosiaaliasiamiehen palvelut

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) 53 § määrittelee, että vanhemmilla ja huoltajilla on oikeus saada sosiaaliasiamiehen palveluita. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde aloittaa vuoden 2023 alussa. Kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymisen sosiaaliasiamiehet ovat myös siirtyneet Pohteelle. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 24 § määrittelee, että hyvinvointialue nimeää sosiaaliasiamiehen.

Iin kunnan sosiaaliasiamiehenä toimii 1.1.2023 alkaen potilas- ja sosiaaliasiamies Mirva Makkonen, mirva.makkonen [at] ouka.fi, puh 044 703 4115. Työalueena on Oulun ja Oulunkaaren alueiden sosiaaliasiamiestehtävät sekä Lakeuden alueen potilas- ja sosiaaliasiamiestehtävät. Käyntiosoite: Kumppanuuskeskus, Kansankatu 53, 90100 Oulu. Postiosoite: PL 37, 90015 Oulun kaupunki

Varhaiskasvatuslaki 54 § antaa vanhemmille ja huoltajille muistutusoikeuden, jos hän on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai kohteluun. Toimipaikan on tiedotettava asiakkailleen muistutusoikeudesta riittävällä tavalla sekä järjestettävä muistutuksen tekeminen asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi. Lisätietoa muistutusoikeudesta sekä asiakkaille että henkilökunnalle:;

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin vanhemmilla tai huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä henkilökuntaan tai tarvittaessa päiväkodinjohtajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, vanhemmalla tai huoltajalla on mahdollista tehdä asiasta muistutus toiminnasta vastaavalle päiväkodinjohtajalle, toimipaikan vastuuhenkilölle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Muistutuksen voi tehdä lomakkeella tai vapaamuotoisena kirjeenä. Otsikkona on hyvä käyttää muistutusta, jos muistutus tehdään vapaamuotoisena tai se toimitetaan sähköpostiviestinä (suositellaan turvasähköpostin käyttöä). Muistutuksessa on hyvä kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Jos muistutuksesta ilmenee arkaluonteisia asioita (esim. lapsen terveyteen tai tuen tarpeeseen liittyviä tietojakri), tulee käyttää turvasähköpostia ellei toimita muistutusta kirjallisesti esimerkiksi toimittamalla yksikköön tai postittamalla (osoite tiedotettava).

Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi. Muistutukseen annetaan aina kirjallinen vastaus. Muistutuksesta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta vanhemman tai muun huoltajan oikeuteen kannella asiasta valvoville viranomaisille tai rajoita hakea muutosta siten kuin siitä erikseen säädetään. Vanhemmat ja huoltaja saavat tarvittaessa apua tai neuvoa muistutuksen tekemiseen sosiaaliasiamieheltä. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen potilas- ja sosiaaliasiamiehet toimivat kuntasi/kaupunkisi sosiaaliasiamiehenä.

Muistutuslomake