Yleiskaavoitus

Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaava

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 25.2.2019 § 62 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Ollinkorven tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan vireille. Kaavan laatiminen on käynnistetty Ilmatar Ii Oy:n hakemuksesta. Osayleiskaava on kuulutettu vireille 23.5.2019. Osayleiskaava laaditaan 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla). 

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 10.6.2019 § 174 asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä siihen liittyvän ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman nähtäville kuulemista varten 20.6. – 20.8.2019 väliseksi ajaksi.

Ilmatar Ii Oy suunnittelee enimmillään noin 63 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen rakentamista Iin keskustataajamasta 4-20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan Yli-Iissä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 144 km2. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 5-9 MW. Hankkeessa tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2) ja ns. nollavaihtoehtoa. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon tutkitaan kahta vaihtoehtoa, joko liittymistä Yli-Olhavan Tuomelan sähköaseman ympäristössä (11 km) tai Simojoen sähköasemalla (n. 40 km). Simojoen sähköasemalle liittyvä sähkönsiirtovaihtoehto sijoittuu osin Simon kunnan alueelle. Uusi 110 kV:n voimajohto sijoittuisi nykyisten voimajohtojen viereen.

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä, millä pyritään helpottamaan hankkeeseen osallistumista ja vuorovaikutusta. Menettelyssä laaditaan sekä osayleiskaava että hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). 

Kuulutus ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on asetettu kuulutusajaksi 20.6. – 20.8.2019 nähtäville Iin kunnan, Simon kunnan ja Oulun kaupungin virallisille ilmoitustauluille sekä ELY-keskuksen internet-sivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/ollinkorventuulivoimayva. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on tämän internetsivun sähköisen version lisäksi luettavissa paperiversioina Iin kunnanvirastossa (osoitteessa Jokisuuntie 2), Iin pääkirjastossa (osoitteessa Puistotie 1) ja Kuivaniemen kirjastossa (osoitteessa Kuivajoentie 12, 95100 Kuivaniemi) niiden aukiolojen puitteissa. 

Asiakirjaan voi nähtävillä olon aikana jättää mielipiteitä ja lausuntoja. Asiakirjaa koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköpostitse kirjaamo [at] ii.fi viimeistään 20.08.2019 mennessä. 

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestetään Pohjois-Iin koululla (Virkkulantie 27, Pohjois-Ii) tiistaina 13.8.2019 klo 18 – 20. Kahvitarjoilu kello 17:30 lähtien. Tervetuloa!

Tuulivoimahankkeen asukaskysely on käynnissä. Asukaskyselyyn voitte vastata 20.08.2019 mennessä internet-sivuilla osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/6602/ tai paperiseen kyselyyn Iin pääkirjastossa ja Kuivaniemen kirjastossa niiden aukiolojen puitteissa. 

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävissä samoissa paikoissa kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma.

Nähtäville asetettu asiakirja: