Yleiskaavoitus

Jakkukylän osayleiskaava 2040:

Iin kunnanhallitus päätti 29.1.2018 kokouksessaan käynnistää Jakkukylän osayleiskaavan muutoksen. Osayleiskaavan suunnittelualue käsittää voimassa olevan Jakkukylän osayleiskaavan alueen niiltä osin kuin kaava-alue kuuluu Iin kuntaan. Lisäksi alueeseen kuuluu osakuntaliitoksen myötä Iin kuntaan siirtynyt osa Karjalankylän osayleiskaavasta. Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa rantavyöhykkeen ulkopuolisten kyläalueiden täydennysrakentaminen nykyistä paremmin. Tavoitteena on tukea kylän elinvoimaisuutta. Lisäksi suunnittelun yhteydessä tehdään muut tarvittavat päivitykset voimassa oleviin yleiskaavoihin.

Iin kunnanhallitus on päättänyt 25.2.2019 kokouksessaan asettaa osayleiskaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Osayleiskaavan valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävillä internet-sivuilla ja Iin kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii) 5.3. - 8.4.2019 välisen ajan.
Kaavahankkeeseen liittyen järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 12.3.2019 Jakun koululla.

Valmisteluvaiheessa saatuun palautteeseen laaditaan vastineet. Tavoitteena on asettaa kaavaehdotus nähtäville loppuvuodesta 2019.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto:

Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaava:

Iin kunnanhallitus on 29.10.2018 kokouksessaan päättänyt käynnistää tuulivoimayleiskaavan laatimisen Yli-Olhavan alueelle. Kaavoitus on käynnistetty Megatuuli Oy:n hakemuksesta. Megatuuli Oy suunnittelee enimmillään noin 60 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen rakentamista Iin Yli-Olhavan alueelle noin 20 kilometriä Iin keskustaajamasta pohjoiseen. Tuulivoimahankkeen suunnittelualue koostuu kolmesta osa-alueesta, joista kaksi sijoittuu Yli-Olhavan ja Hyryn kylien väliselle alueelle ja yksi Yli-Olhavan kylän ja Oulun Yli-Iin kuntarajan väliselle alueelle. Alueen rajaus on esitetty kartassa (linkkipdf, 187 kb). Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena tuulivoimayleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §). Hankkeessa sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA-lain mukaista kaava-YVA –yhteismenettelyä. Menettelyssä syntyy sekä osayleiskaava että hankkeen YVA. Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arviointi jakaantuu kahteen vaiheeseen: ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmaan (julkaistaan osana kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vireilletulovaiheessa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (julkaistaan osana kaavan valmisteluaineistoa, eli kaavaluonnosta).

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkittavat sähkönsiirtovaihtoehdot ulottuvat myös Oulun kaupungin ja Simon kunnan alueille.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma asetettiin Iin kunnanhallituksen päätöksellä 25.2.2019 § 64 nähtäville kuulemista varten 5.3.-4.4.2019 väliseksi ajaksi. Asiakirjaan oli mahdollista esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma oli nähtävillä kunnan internet-sivujen lisäksi Iin kunnan virallisella ilmoitustaululla, Iin pääkirjastossa ja Kuivaniemen kirjastossa, ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/yliolhavantuulivoimayva sekä Oulun kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Simon kunnan virallisella ilmoitustaululla.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta pdf.

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestettiin Yli-Olhavan maamiesseuran talolla 13.3.2019.

Nähtäville asetettu asiakirja:

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella:

Iin kunnanhallitus päätti 11.2.2019 kokouksessaan asettaa yleiskaavan muutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 21.2. - 25.3.2019 välisen ajan internet-sivuilla ja Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Yleiskaavan muutoksen ja asemakaavan valmisteluaineistoihin liittyen järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 27.2.2019.

Osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue sisältää Karhun saaren kokonaisuudessaan ja osan pääsaaren viereisistä lähisaarista. Kaavahankkeen keskeisenä tavoitteena on merellisen Karhun saaren asuinalueen toteuttamisen mahdollistaminen saaren keskiosaan. Tälle alueella laaditaan yleiskaavan rinnalla asemakaava. Yleiskaavaluonnoksessa asemakaavalla suunniteltavat rakennusalueet on osoitettu asuinalueena (A). Osayleiskaavassa tarkastellaan myös mahdollisuuksia muuttaa nykyisiä lomarakennuspaikkoja pysyvään asutukseen. Kaavaluonnoksessa muutoksia on osoitettu yhteensä 19 kappaletta. Kaavahankkeessa suunnitellaan lisäksi saaren virkistyskäyttö. Saaren virkistyskäytön kehittämismahdollisuudet on huomioitu muun muassa osoittamalla alueita uimarannoille ja venevalkamille. Voimassaolevaan kaavaan on tehty myös muita päivityksiä ja tarkennuksia.

Saari kuuluu kokonaisuudessaan Natura-alueeseen, mikä asettaa tarkat reunaehdot suunnittelulle. Luontoarvot on otettu kattavasti huomioon suunnittelussa. Saari kuuluu Natura 2000 –verkostoon ja kaavahankkeisiin (yleiskaavan muutos ja saaren keskiosaan laadittava asemakaava) liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on ollut mahdollista esittää kaavahankkeen valmisteluaineistosta mielipide.
Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävillä samanaikaisesti yleiskaavan muutoksen kanssa.

Valmisteluvaiheessa saatuun palautteeseen laaditaan vastineet. Tavoitteena on, että kaavaehdotus asetetaan nähtäville loppuvuoden 2019 aikana.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto:

 
Aiemmin (24.11. – 29.12.2017) nähtävillä ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 25.1.2018

Ollinkorven tuulivoimapuiston yleiskaava:

Iin kunnanhallitus päätti 25.2.2019 kokouksessaan käynnistää tuulivoimayleiskaavan laatimisen Ollinkorven alueelle. Kaavan laatimisen käynnistämisestä on tehty päätös jo toukokuussa 2015, mutta aluerajausta on tarkennettu ja kaavan laatiminen on nyt käynnistetty päivitetyn rajauksen mukaisena.

Kaavamuutos on kuulutettu vireille 23.5.2019.

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 10.6.2019 § 174 asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä siihen liittyvän ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman nähtäville kuulemista varten 20.6. – 20.8.2019 väliseksi ajaksi.

Nähtävillä oleva aineisto löytyy Iin kunnan www-sivulta osoitteesta: asuminen ja ympäristö/kaavoitus/nähtävillä olevat kaavat/yleiskaavoitus.

Alustava suunnittelualueen rajaus:

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutos Seljänperän alueella:

Iin kunnanhallitus on päättänyt 23.4.2018 kokouksessaan käynnistää Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutoksen Seljänperän alueella. Suunnittelualue kattaa noin seitsemän hehtaarin suuruisen kunnan omistaman alueen, jolla on toiminut aiemmin leirintäalue. Yleiskaavan muutoksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa merellinen asuinrakentaminen alueelle. Yleiskaavan muutoksen rinnalla alueelle laaditaan asemakaava.

Yleiskaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 2.5. – 4.6.2018.
 
Kaavan työstämistä jatketaan vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on asettaa kaavan valmisteluaineisto nähtäville syksyllä 2019.