Lautakunnat ja johtokunnat

Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen Iin kunnan palvelutoiminta on järjestetty.

Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunnan tehtävä on vaalien toimittaminen kunnassa, mikä on määrätty vaalilaissa. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä
Höyhtyä Jaakko, puheenjohtaja 1. Mäenkoski Pekka
Vuononvirta Tiina, varapuheenjohtaja 2. Alaraasakka Aili-Marja
Juopperi Paula 3. Teppo Tapani
Maalismaa Maila 4. Jeronen Mika
Jokela Pentti 5. Kokko Jorma
  6. Wiik Susanna

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää opetus-, varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluiden järjestämisestä ja tehtävistä, jotka lakien/asetusten mukaan on määrätty kunnan päätettäväksi lukuunottamatta koulujen lakkauttamista, josta päättää kunnanvaltuusto. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa esittelijänä toimii opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan lautakunnan päättämä varahenkilö.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kehus Reijo, puheenjohtaja Jokela Pentti
Tiiro Leena, I varapuheenjohtaja Autio Aini
Mäenpää Petteri, II varapuheenjohtaja Tauriainen Juho
Höyhtyä Jaakko Häyrynen Ahti
Södö Kati Paakkola Minna
Häkkilä Taina Pivelin Paula
Fäldt Eila Kivelä Tauno
Keltamäki Sauli Koistinen Mika
Ojala Anne Wiik Susanna
Kunnanhallituksen edustaja Kaleva Oili  

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestäminen. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 4 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Kehus Reijo, puheenjohtaja Jokela Jari-Jukka
Huovinen Pertti, varapuheenjohtaja Teppo Tapani
Turtinen Anna Maalismaa Maila
Haatainen Matti Kallio Juha
Ruottinen Johanna Matila Pentti
Paaso Aila Alaraasakka Eija

Ii-instituutti -lautakunta

Varsinainen jäsen Henkilökohtainan varajäsen
Jokela Jari-Jukka, puheenjohtaja Puolakka Pentti
Keltamäki Seppo, I varapuheenjohtaja Simula Kari
Kurttila Jussi, II varapuheenjohtaja Haukkamaa Kristiina
Alaraasakka Aili-Marja Pakonen Kirsimaria
Huovinen Pertti Keltamäki Sauli
Jakku-Hiivala Johanna Fäldt Eila
Kärki Jarkko Rautakoski Ari
Pivelin Paula Kaleva Oili
Kalliorinne Hilkka Turtinen Maire
Kunnanhallituksen edustaja Pekka Koskela  

Yhdyskuntalautakunta
Yhdyskuntalautakunnan tehtävänä on kunnan yhdyskuntateknisten palveluiden järjestäminen. Yhdyskuntalautakunta päättää mm. asemakaava-alueella olevien tonttien myynnistä kunnanhallituksen päättämien perusteiden mukaisesti, palveluidensa taksoista; haja-asutusalueiden osoitejärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä sekä muista toimialansa asioista lukuun ottamatta niitä asioita, jotka valtuuston päätöksellä tai lain perusteella on jätetty valtuuston tai kunnanhallituksen ratkaistavaksi. Yhdyskuntalautakunnan esittelijänä on tekninen johtaja ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan esittelijänä toimii lautakunnan nimeämä varahenkilö.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainan varajäsen
Hast Mika, puheenjohtaja Pietilä Mikael
Jokela Pentti, I varapuheenjohtaja Höyhtyä Jaakko
Lauri Jarmo, II varapuheenjohtaja Turtinen Anna
Paakkola Veli Kiviniemi Seppo
Sanaksenaho Harri Häyrynen Ahti
Pakonen Kirsimaria Paakkola Minna
Valaja Sanna Södö Kati
Kalliorinne Hilkka Turtinen Maire
Haapaniemi Heli-Hannele Alaraasakka Eija
Kunnanhallituksen edustaja Petri Tervonen  

Rakennuslautakunta
Rakennuslautakunnan tehtävänä on rakennusvalvontapalveluiden järjestäminen. Rakennuslautakunta on Iin kunnassa maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n tarkoittama rakennusrakennusvalvontaviranomainen. Rakennuslautakunnassa asiat esittelee rakennustarkastaja ja hänen esteellisenä tai estyneenä ollessaan lautakunnan päättämä henkilö.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Keltamäki Sauli, puheenjohtaja Pietilä Mikael
Alaraasakka Eero, I varapuheenjohtaja  
Pietikäinen Jukka, II varapuheenjohtaja Klasila Väinö
Alaraasakka Sonja Alaraasakka Aili-Marja
Junes Arto Kiviniemi Seppo
Tapio Helka Valaja Sanna
Kuha Veera Jyrkäs Mervi
Liimatta Marja-Leena Turtinen Maire
Malo Juho Kari Simula
Kunnanhallituksen edustaja Johanna Jakku-Hiivala  

Liikelaitoksen johtokunnat

Tehtävänä on valvoa ja ohjata liikelaitoksen toimintaa.
Johtokunta vastaa liikelaitoksen taloudesta, hallinnosta ja toiminnasta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi johtokunnat suorittavat valtuuston ja kunnanhallituksen määräämät muut tehtävät.

Iin vesiliikelaitoksen johtokunta

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Hekkala Hannes, puheenjohtaja Turtinen Matti
Turtinen Maire, I varapuheenjohtaja Liimatta Marja-Leena
Vuononvirta Tiina, II varapuheenjohtaja Kokko Jorma
Alaraasakka Aili-Marja Paakkola Minna
Pyörälä Juuso Höyhtyä Jaakko
Kuha Veera Kaleva Oili
Tauriainen Juho Jeronen Mika
Pietilä Mikael Teppo Tapani
Juopperi Kimmo Autio Aini
Kunnanhallituksen edustaja Mika Hast