Tietosuojaselosteet sekä asiakirjajulkisuuskuvaus

Tietosuoja

Alle linkkeihin on koottu EU-tietosuoja-asetuksen mukaiset Iin kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteet (pdf).

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet
Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, on rekisteröidyllä oikeus pyytää tiedot itseään koskevista rekisterinpitäjän käsittelemistä tiedoista.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus tarvittaessa täydentää puutteelliset henkilötiedot toimittamalla lisäselvitys rekisterinpitäjälle.

Mikäli henkilötietoja ei tarvita enää siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, rekisteröity on peruuttanut suostumuksen, johon tietojen käsittely on perustunut, tai rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti, rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin nimetyissä tapauksissa.

Edellä mainittuja oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa allekirjoitettuna osoitteeseen:
Iin kunta, tietosuojavastaava, Piisilta 1, 91100 Ii

Tietoturva- ja tietosuojasyistä johtuen tietoja toimitetaan manuaalisina asiakirjoina tai turvaposti -palvelun kautta.

Paperisena toimitettuihin yhteydenottoihin pyydetään liittämään rekisteröidyn tarvittavat yhteystiedot asian käsittelemiseksi ja tietojen toimittamiseksi. Pyydettävien tietojen täsmentäminen yhteydenotossa nopeuttaa asian käsittelyä ja tietojen toimittamista.

Iin kunnan tietosuojavastaava
Riitta Hautamäki
puh. 050 310 3461
 

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde p. 029 56 66700, tietosuoja [at] om.fi

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Kunnan on tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekisteristä. Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen  asiakirjasta, joka on julkinen sekä tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista tietyin rajoituksin. Julkisuuslain mukaan tietopyynnöt viranomaisen asiakirjan sisällöstä on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee (JulkL 621/1999, 13 §). 

Kunnalla on velvollisuus avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä. Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tapa avustaa kansalaista tietopyynnön tekemisessä. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa viranomainen käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään tietoja.

Tutustu Iin kunnan asiakirjajulkisuuskuvaukseen tästä (PDF).

Evästeet

Eväste on pieni, käyttämällesi päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto. Kun selaat verkkosivustoa, eväste tallentaa tietoja ja mahdollistaa sivuston toiminnan tarkoituksenmukaisella tavalla. Eväste ei vahingoita päätelaitteita tai tiedostoja.

Kategoriat:

Välttämättömät: Järjestelmän toiminnan kannalta välttämättömät evästeet.

Tilastolliset: Keräämme sivujen käytöstä tilastollisia tietoja verkkosivuston kehittämistä varten (Matomo). Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi sivujen kävijämäärät ja käyttöaika. Evästeiden perusteella ei voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Mainonta ja markkinointi: Markkinointievästeet mahdollistavat verkkosivuvierailujen perusteella sinua kiinnostavien mainosten näyttämisen toisilla sivustoilla.