Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollon palvelut on tarkoitettu esikoulun, peruskoulun, lisäopetuksen (TUVA) sekä lukion opiskelijoille.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. Se toteutuu oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti sekä ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana monialaisena yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto luo edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, välittämiselle ja avoimelle vuorovaikutukselle kouluissa. 

Opiskeluhuollon ohjausryhmän tavoitteena on kunnan lasten ja nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Ohjausryhmän työnä on vastata opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista, jota toteutetaan vuosikelloon laaditun rytmin mukaisesti. Ryhmä kokoontuu kolmesta neljään kertaa lukuvuoden aikana ja julkaisee työstään tiedotteen pari kertaa lukuvuoden aikana.

Opiskeluhuollon yhteisöllinen tuki

Yhteisöllisessä opiskeluhuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön hyvinvointia. Ohjausryhmä koordinoi opiskeluhuollon tavoitteita.

Opiskeluhuoltotyötä tehdään yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Lasten ja nuorten hyvinvointia, vahvuuksia ja vuorovaikutustaitoja vahvistetaan yhteisen toimintasuunnitelman mukaisesti. 
Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien tärkeimmät tehtävät ovat 

-    yhteisöllisyyden edistäminen
-    hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden tukeminen
-    yhteistyö eri toimijoiden kanssa
-    yhteisöllisen tavoitteen laatiminen.

Opiskeluhuollon yksilöllinen tuki

Oppilaskohtainen monialainen asiantuntijaryhmä

Oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon ja opiskeluhuollon palveluihin. Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon sisältyvät koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut sekä kuraattori- ja psykologipalvelut. Siihen kuuluu myös monialainen asiantuntijaryhmä, joka kootaan tapauskohtaisesti oppilaan tueksi.
Opiskeluhuollon palveluihin kuuluvat kuraattori- ja psykologipalvelut. Opiskeluhuollossa kuraattorin ja koulupsykologin pääasiallinen tehtävä on ennaltaehkäistä, tukea ja auttaa oppilasta elämän pulmatilanteissa. Kuraattori toimii yksittäisen oppilaan/ opiskelijan tukena ihmissuhteisiin, oppimiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Pääasiallinen työmuoto on keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä oppilaan, huoltajien ja opettajien kanssa.

Iin kunnan perusopetuksessa ja lukiossa on käytössä poissaolomalli, jota on rakennettu eri yhteistyötahojen kanssa. Lähtökohtana on se, että oppilaan poissaoloihin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja mietitään yhdessä kodin kanssa, miten säännöllistä koulunkäyntiä voidaan tukea. Moniammatillista yhteistyötä rakennetaan oppilashuollon toimijoiden ja sosiaalipalveluiden kanssa, jotta kaikki aikuiset voivat omalta osaltaan tukea kouluun kiinnittymistä ja oppimisen edistämistä.