Kaavoitus

Keskustan kehittäminen.
Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Lisäksi maakunnan tasolla laaditaan maakuntakaava, joka on maakunnan liiton laatima yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Yleiskaavat ja asemakaavat hyväksyy kunnanvaltuusto. Vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavan muutokset hyväksyy kunnanhallitus.

Iin vireillä olevia kaavoja ja kaavoituksen muita projekteja koskevat ajankohtaiset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan virallisen ilmoitustaulun lisäksi kunnan verkkosivulla sekä paikallislehdissä.

Iin kunnan alueella voimassa olevat asema- ja yleiskaavat on koottu ajantasakaavaksi, katso karttapalvelu.

Ajankohtaista kaavoituksessa

Kaavoituksen ajankohtaiset hankkeet ovat pääasiassa kulloinkin nähtävillä olevia kaavoja.

Nähtävilläolon aikana on mahdollista osallistua kaavasuunnitteluun antamalla palautetta. Osallistumismahdollisuudet on kuvattu ja palautteen anto on ohjeistettu kunkin työn yhteydessä. Palaute jätetään osoitteeseen; Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo [at] ii.fi.

Kaavoituskatsaus
Kunnan tulee kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsaus ja -ohjelma esittelee kunnan kaavatilannetta: maakunta-, yleis- ja asemakaavoitusta sekä ajankohtaisia kehittämis- ja yleissuunnitelmia. 

Maapoliittinen ohjelma
Kunnan maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset kunnan kehittämiselle.

Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa konkretisoidaan kuntastrategiassa asetetut tavoitteet ja mahdollistetaan niiden toteuttaminen. Kunnanvaltuusto hyväksyi maapoliittisen ohjelman 8.10.2018.