Kaavoitus

Keskustan kehittäminen.
Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaavoja. Lisäksi maakunnan tasolla laaditaan maakuntakaava, joka on maakunnan liiton laatima yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Yleiskaavat ja asemakaavat hyväksyy kunnanvaltuusto. Vaikutuksiltaan vähäiset asemakaavan muutokset hyväksyy kunnanhallitus.

Iin vireillä olevia kaavoja ja kaavoituksen muita projekteja koskevat ajankohtaiset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kunnan verkkosivulla sekä paikallislehdissä.

Asema- ja yleiskaavat karttapalvelussa

Iin kunnan alueella voimassa olevat asema- ja yleiskaavat on koottu ajantasakaavaksi, katso karttapalvelussa: kartat.sweco.fi/ii/

Ajankohtaista kaavoituksessa

Kaavoituksen ajankohtaiset hankkeet ovat pääasiassa kulloinkin nähtävillä olevia kaavoja.

Nähtävilläolon aikana on mahdollista osallistua kaavasuunnitteluun antamalla palautetta. Osallistumismahdollisuudet on kuvattu ja palautteen anto on ohjeistettu kunkin työn yhteydessä. Palaute jätetään postiosoitteeseen: Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo [at] ii.fi

Kaavoituskatsaus
Kunnan tulee kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kaavoituskatsaus ja -ohjelma esittelee kunnan kaavatilannetta: maakunta-, yleis- ja asemakaavoitusta sekä ajankohtaisia kehittämis- ja yleissuunnitelmia. Kaavoituskatsaus on hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 22.11.2021.

Maapoliittinen ohjelma
Kunnan maapolitiikka käsittää kunnan maanhankintaan ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset kunnan kehittämiselle.

Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa konkretisoidaan kuntastrategiassa asetetut tavoitteet ja mahdollistetaan niiden toteuttaminen. Kunnanvaltuusto hyväksyi maapoliittisen ohjelman 8.10.2018.

Karhun asemakaava
Alueen maanomistajan kanssa käydyn neuvottelun ja edellä mainittujen lisätarkastelujen lopputuloksena kunnanhallitus on 22.2.2021 kokouksessaan päättänyt lopettaa asemakaavan laatimisen Karhun saaren keskiosan alueelle.

Karhun asemakaavan laatiminen on käynnistetty loppuvuodesta 2017. Suunnittelualue sijoittuu Karhun saaren keskiosaan ja sen tavoitteena on ollut suunnitella saaren luontoarvot huomioiva asuinalue. Kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävillä alkuvuodesta 2019. Valmisteluvaiheen jälkeen on selvitetty mm. alueen tulvakorkeuksia ja niiden vaikutuksia rakentamiseen sekä tehty lisätarkasteluja koskien asemakaava-alueen mahdollista tonttimäärää sekä rakentamisen kustannuksia.