Nähtävillä olevat kaavat

Kuntalaisten ja muiden osallisten on mahdollista ottaa kaavoihin kantaa niiden nähtävilläolon aikana. Palautetta kaavahankkeisiin liittyen otetaan vastaan koko kaavaprosessin ajan.

Painamalla linkkiä pääset suoraan kaavan esittelykohtaan.

 

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

 

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos Kauppatien alueella, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus on päättänyt 22.6.2020 kokouksessaan käynnistää asemakaavan muutoksen laatimisen Kauppatien alueelle.
Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa  kerrotaan muun muassa kaavahankkeen tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.

Kuulutus on nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa internet-sivuilla 1.7.–31.7.2020  välisen ajan. Kuulutusaikana asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma  on luettavissa sähköisesti Iin kunnan internet-sivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat.    

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan osoitteesshttps://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan 31.7.2020 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa maankäytön suunnittelija Heini Ervasti p. 050 4083 811

 

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Leipojantien alueella, katu- ja yleisten alueiden suunnitelma, nähtävilläolo

Iin kunnan yhdyskuntalautakunta päätti 27.5.2020 kokouksessaan asettaa katu- ja yleisten alueiden suunnitelman julkisesti nähtäville. Suunnitelmassa esitetään uusi katuyhteys, joka sijoittuu nykyisen Leipojantien jatkeena Tikkasentien risteykseen asti sekä Leipojantien varteen sijoittuva kevyen liikenteen väylä, katuvalaistus ja kuivatusjärjestelmä.

Suunnitelma on nähtävillä 5. - 18.6.2020 välisen ajan ja siihen on mahdollista tehdä muistutus. Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa nähtävillä oloajan kuluessa Iin kunnan yhdyskuntalautakunnalle osoitteella: Iin kunta, Yhdyskuntalautakunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.

Lisätietoa suunnitelmasta antaa tekninen johtaja Janne Jokelainen puh. 040-1851 790.

 

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Leipojantien alueella, ehdotusvaiheen nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus päätti 20.4.2020 kokouksessaan asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville. Kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa katuyhteyden toteuttaminen Leipojantieltä Tikkasentielle. 

Kuulutus asemakaavaehdotuksesta on julkisesti nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa internet-sivuilla 27.4.2020–26.5.2020 välisen ajan. Kuulutusaikana asemakaavan ehdotusvaiheen aineisto on luettavissa sähköisesti Iin kunnan internet-sivuilla osoitteessa  https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat sekä Iin kunnanviraston asiointipisteessä sen aukioloaikoina osoitteessa Jokisuuntie 2.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan osoitteessa 
https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää valmisteluaineistosta mielipide.  Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 26.5.2020 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.

Iin kirkonseudun asemakaavan laajennus Timpurintien alueella, vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus on päättänyt 4.5.2020 kokouksessaan käynnistää asemakaavan laajennuksen laatimisen Timpurintien alueelle.
Asemakaavan laajennukseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa kaavahankkeen tavoitteet, vaiheet ja aikataulu.

Kuulutus on nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa verkkosivuilla 14.5. – 12.6.2020 välisen ajan. Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan osoitteessa: ii.fi/vireilla-olevat-kaavat

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toimittamaan 12.6.2020 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo [at] ii.fi.

Iin Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä yhdistetty kaava- ja YVA-selostus nähtäville

Kunnanhallitus on päättänyt 6.4.2020 § 92 asettaa Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston sisältäen yhdistetyn kaava- ja YVA-selostuksen julkisesti nähtäville kuulemista varten 17.4. – 1.6.2020 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA 30 §, YVAL 17 § ja 20 §, YVAA 5 §)

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva sähköinen yleisötilaisuus järjestetään webinaarina tiistaina 12.5.2020 klo 17.00-19.00. Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti GoToWebinar-webinaarityökalulla. Ennen rekisteröitymistä lue tarkasti OHJEET, jotka löytyvät tästä linkistä. Rekisteröidy mukaan yleisötilaisuuteen tästä linkistä.

Megatuuli Oy suunnittelee enimmillään noin 68 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen rakentamista Iin Yli-Olhavan alueelle noin 20 kilometriä Iin keskustaajamasta pohjoiseen.  Tuulivoimahankkeen suunnittelualue koostuu kolmesta osa-alueesta, joista kaksi sijoittuu Yli-Olhavan ja Hyryn kylien väliselle alueelle ja yksi Yli-Olhavan kylän ja Oulun Yli-Iin kuntarajan väliselle alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tutkittavat sähkönsiirtovaihtoehdot ulottuvat myös Simon kunnan alueelle. Oulun kaupungin alueelle ulottuvista sähkönsiirtovaihtoehdoista on luovuttu.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeen kaavamenettely ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä. Menettelyssä syntyy sekä osayleiskaava että hankkeen YVA. Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kaksi vaihetta: ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (joka on julkaistu osana kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vireilletulovaiheessa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus (joka julkaistaan nyt osana kaavan valmisteluaineistoa eli kaavaluonnosta). Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointiselostus pidetään nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa internet-sivuilla sekä osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat , ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/yliolhavantuulivoimayva sekä Simon kunnan verkkosivuilla virallisissa ilmoituksissa.

Nähtävilläoloaikana valmisteluaineisto sisältäen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen on luettavissa myös Iin kunnanviraston asiointipisteessä osoitteessa Jokisuuntie 2, Ii kunnanviraston aukioloaikoina.

Valmisteluaineistosta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 1.6.2020 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 II tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.  

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on nähtävillä viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä on nähtävissä samoissa paikoissa kuin valmisteluvaiheen aineisto sisältäen yhdistetyn kaava- ja YVA-selostuksen.

Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennuksen 2025 muutos Pentinkankaan alueella - osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 6.4.2020 käynnistää Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennuksen 2025 muutoksen Pentinkankaan alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle.
Osayleiskaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa kaavahankkeen tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Kunnanhallitus on 4.5.2020 kokouksessaan päättänyt asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville.

Kuulutus on nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa internet-sivuilla 14.5. – 12.6.2020 välisen ajan. Kuulutusaikana kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on luettavissa sähköisesti Iin kunnan internet-sivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat sekä Iin kunnanviraston asiointipisteessä sen aukioloaikoina osoitteessa Jokisuuntie 2.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään toi  mittamaan 12.6.2020 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.