Nähtävillä olevat kaavat

Kuntalaisten ja muiden osallisten on mahdollista ottaa kaavoihin kantaa niiden nähtävilläolon aikana. Palautetta kaavahankkeisiin liittyen otetaan vastaan koko kaavaprosessin ajan.

Sähköiseen kaava-aineistoon pääsee myös asiakastietokoneelta Iin kunnan asiointipisteessä, Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Timpurintien alueella, valmisteluvaiheen nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 6.6.2022 § 169 asettaa asemakaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Asemakaavan laatimisen tavoitteena on muun muassa osoittaa nykyinen maantie (Sorosentie) kaduksi ja tutkia mahdollisuutta täydennysrakentamiseen. Asemakaavalla suunnitellaan myös alueen virkistyskäytön sekä kävelyn ja pyöräilyn ratkaisut.

Suunnittelualuetta ympäröivillä alueilla on voimassa olevat tai parhaillaan laadittavana olevat asemakaavat, joten tavoitteena on myös saada koko alue asemakaavoitetuksi.    

Kuulutus on nähtävillä 24.6.–22.8.2022 välisen ajan.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 22.8.2022 mennessä sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo [at] ii.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii.

Valmisteluvaiheen aineisto:

 

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 11 tontilla 3, valmisteluvaiheen nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.6.2022 § 205 asettaa asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa jatkossa tontille rakentaminen selkeyttämällä tontin hallinta, esimerkiksi rakennusoikeuden jakautuminen kiinteistöjen kesken.

Kuulutus on nähtävillä 15.7.–13.8.2022 välisen ajan.

Aineistoa on mahdollista käydä lukemassa asiakastietokoneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii. Asiointipiste on suljettu 4.7.–1.8., jolloin aineistoa voi käydä lukemassa kirjaston asiakastietokoneelta osoitteessa Puistotie 2, Ii.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää kaavan valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 13.8.2022 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii.

Valmisteluvaiheen aineisto:

 

Kovasinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava, ehdotusvaiheen nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.6.2022 § 206 asettaa Kovasinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.
    
Kovasin Tuulivoima Oy suunnittelee Iin Kovasinkankaan alueelle kuudesta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 600 hehtaaria. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä ja yksikköteho on noin 5–7,5 MW. Kovasinkankaan tuulivoimapuistohankkeen sähkönsiirto on ensisijaisesti suunniteltu toteutettavaksi kaava-alueen etelärajalla kulkevaan Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohtolinjaan. Sähkönsiirtoa varten kaava-alueelle rakennetaan uusi sähköasema 110 kV voimalinjan varteen. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Sähkönsiirto Fingridin voimajohdon luo toteutetaan lähtökohtaisesti maakaapelein, jolloin hanke ei edellyttäisi lainkaan uusia maanpäällisiä voimajohtoja.

Kaavaehdotusvaiheen ratkaisuun hankealueen tielinjauksia on muutettu niin, että alueelle saavutaan eteläpuolelta. Muutoksella minimoidaan liikennöinnin aiheuttama kuormitus voimaloiden 4 ja 6 läheisille pohjavesialueille. Lisäksi tuulivoimaloiden aluerajauksia (tv-1 -merkintä) voimaloiden 4 ja 6 kohdalla on pienennetty, jotta rakennuslupavaiheessa määriteltävästä voimaloiden lopullisesta sijainnista jää yhä riittävä suojaetäisyys pohjavesialueisiin. Kaava-aineistoon on tehty myös muita teknisiä tarkistuksia valmisteluvaiheen aineistosta saadun palautteen perusteella.

Kovasin Tuulivoima Oy järjestää keskustelutilaisuuden Kovasinkankaan tuulivoimahankkeesta perjantaina 19.8.2022 klo 18 Iin Micropoliksella (Piisilta 1 A, Ii). Tilaisuus on tarkoitettu kaikille hankkeesta kiinnostuneille, tervetuloa osallistumaan!

Kuulutus on nähtävillä 15.7.–12.9.2022 välisen ajan.

Aineistoa on mahdollista käydä lukemassa asiakastietokoneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii. Asiointipiste on suljettu 4.7.–1.8., jolloin aineistoa voi käydä lukemassa Nätteporin asiakastietokoneelta osoitteessa Puistotie 2, Ii.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää kaavaehdotusaineistosta muistutus. Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan 12.9.2022 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii.

Lisätiedot:

Iin kunta, vt. maankäytön asiantuntija Elina Nissinen, puh. 050 408 3811, elina.nissinen [at] ii.fi

Kaavakonsultti FCG Finnish Consulting Group Oy, kaavan laatija, projektipäällikkö Eric Roselius, puh. 044 431 4875, eric.roselius [at] fcg.fi

Hankkeesta vastaava Kovasin Tuulivoima Oy, hallituksen puheenjohtaja Jaakko Leppinen, puh. 040 188 1297, jaakko.leppinen [at] windelligence.com

Kaava-aineisto: