Nähtävillä olevat kaavat

Kuntalaisten ja muiden osallisten on mahdollista ottaa kaavoihin kantaa niiden nähtävilläolon aikana. Palautetta kaavahankkeisiin liittyen otetaan vastaan koko kaavaprosessin ajan.

Sähköiseen kaava-aineistoon pääsee myös asiakastietokoneelta Iin kunnan asiointipisteessä, Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.

Painamalla alla olevia linkkejä pääset kaavan esittelykohtaan.

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

 

Pentinkankaan asemakaavan muutos kortteleissa 312, 315, 325 ja 326

Iin kunnanhallitus päätti 20.9.2021 kokouksessaan asettaa asemakaavan muutoksen ehdotusaineiston julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle.

Kuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoituksissa 4.10.–3.11.2021 välisen ajan. Kuulutusaikana asemakaavan valmisteluaineisto on sähköisesti luettavissa kaavoituksen internetsivuilla. Aineistoa on mahdollista käydä sähköisesti lukemassa asiakastietokoneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää kaavaehdotuksesta muistutus. Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan 3.11.2021 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.  

Lisätiedot:
vs. maankäytön asiantuntija
Elina Nissinen
p. 050 408 3811
elina.nissinen [at] ii.fi

 

Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaava, ehdotusvaiheen nähtävilläolo

Iin kunnanhallitus päätti kokouksessaan 4.10.2021 asettaa Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotuksen maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Ilmatar Ii Oy suunnitteli alun perin enimmillään noin 63 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen rakentamista Iin keskustaajamasta 4-20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan Yli-Iissä. Hankkeessa tarkasteltiin kolmea toteutusvaihtoehtoa (VE1 63, VE2 15 ja VE3 42 tuulivoimalaa) ja ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulivoimaloita ei rakenneta. Kaavaluonnosratkaisu laadittiin hankevaihtoehdosta VE3 42 tuulivoimalaa. Kaava-alueen pinta-ala oli noin 75,6 km2.

Valmisteluaineistosta kuulemisesta saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen perusteella on muun muassa hankkeen ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja nykyisestä maakuntakaavasta hyväksyttävän poikkeaman mahdollistamiseksi laadittu kaavaehdotus hankevaihtoehdosta VE4 (10 tuulivoimalaa). Kaava-alueen pinta-ala on noin 22 km2. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 5-9 MW. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon tutkittiin kahta liittymispistevaihtoehtoa, joista Isokankaan liityntävaihtoehdosta luovuttiin valmisteluaineistosta kuulemisen Fingridin lausunnon ja yhteysviranomaisen lausunnon johdosta. Liittymispistevaihtoehto on Fingridin suunnitteleman uuden 400 kV+110 kV:n johdon rinnalle rakennettava uusi Hervan sähköasema suunnittelualueen koillispuolella.

Kuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoituksissa 15.10.–13.11.2021 välisen ajan. Kuulutusaikana osayleiskaavan ehdotusaineisto on sähköisesti luettavissa kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat. Aineistoa on mahdollista käydä sähköisesti lukemassa asiakastietokoneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus esittää osayleiskaavaehdotuksesta muistutuksia. Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan 13.11.2021 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 II tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.

Osayleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään verkkotilaisuutena keskiviikkona 20.10.2021 klo 17–19. Linkki yleisötilaisuuteen ja alustava ohjelma: https://attendee.gotowebinar.com/register/4119574718941287693. Tervetuloa osallistumaan!

Lisätiedot:
Iin kunta, Kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut, vs. maankäytön asiantuntija Elina Nissinen, puh. 050 408 3811, elina.nissinen [at] ii.fi
Konsultti Ramboll Finland Oy, kaavoituksen projektipäällikkö Pirjo Pellikka, puh. 040 532 2380, pirjo.pellikka [at] ramboll.fi ja YVA-projektikoordinaattori Johanna Korkiakoski, puh. 040 867 3936, johanna.korkiakoski [at] ramboll.fi
Hankkeesta vastaava Ilmatar Ii Oy, Ilmatar Energy Oy, projektipäällikkö Noora Jaakamo, puh. 050 406 3136, noora.jaakamo [at] ilmatar.fi

Liitteet:
- kaavakartta (ei kiinteistörajoja)
- kaavakartta (kiinteistörajoilla)
- kaavaselostus
- OAS palauteraportti I
- OAS palauteraportti II
- valmisteluvaiheen vastineraportti
- maakuntakaavatarkastelu
- YVA asukaskyselyraportti
- luontoselvitykset
- luontoselvityksen julkiset liitteet
- Kusisuon Natura-arviointi
- arkeologinen lisäinventointi osa 1
- arkeologinen lisäinventointi osa 2
- erikoiskuljetusreittiselvitys
- ELYn ratkaistu perusteltu päätelmä
- yhteysviranomaisen lausunto YVA-suunnitelmasta 2020
- välkemallinnus
- melumallinnus
- tarkkakartat
- havainnekuvat
- näkyvyysanalyysit
- 1. viranomaisneuvottelun muistio 26.8.2020
- 2. viranomaisneuvottelun muistio 26.8.2021
 

Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennuksen 2025 muutos Pentinkankaan alueella

Iin kunnanhallitus päätti 20.9.2021 kokouksessaan asettaa osayleiskaavan muutoksen ehdotusaineiston julkisesti nähtäville. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle.

Kuulutus on Iin kunnan internetsivuilla virallisissa ilmoituksissa 4.10.–3.11.2021 välisen ajan. Kuulutusaikana osayleiskaavan valmisteluaineisto on sähköisesti luettavissa kaavoituksen internetsivuilla. Aineistoa on mahdollista käydä sähköisesti lukemassa asiakastietokoneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää kaavaehdotuksesta muistutus. Mahdolliset muistutukset pyydetään toimittamaan 3.11.2021 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.  

Lisätiedot:
vs. maankäytön asiantuntija
Elina Nissinen
p. 050 408 3811
elina.nissinen [at] ii.fi