Nähtävillä olevat kaavat

Kuntalaisten ja muiden osallisten on mahdollista ottaa kaavoihin kantaa niiden nähtävilläolon aikana. Palautetta kaavahankkeisiin liittyen otetaan vastaan koko kaavaprosessin ajan.

Painamalla linkkiä pääset suoraan kaavan esittelykohtaan.

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

 

Iin kirkonseudun asemakaavan laajennus Leipojantien alueella

Iin kunnanhallitus päätti 20.03.2020 kokouksessaan asettaa asemakaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa katuyhteyden toteuttaminen Leipojantieltä Tikkasentielle.

Asemakaavan valmisteluaineisto on julkisesti nähtävillä Iin kunnan virallisissa ilmoituksissa internet-sivuilla 30.3.2020–14.4.2020 välisen ajan. Kuulutusaikana asemakaavan valmisteluaineisto on luettavissa sähköisesti Iin kunnan internet-sivuilla osoitteessa https://www.ii.fi/nahtavilla-olevat-kaavat sekä Iin kunnanviraston asiointipisteessä sen aukioloaikoina osoitteessa Jokisuuntie 2.

Kaavahankkeen etenemistä voi seurata koko kaavaprosessin ajan osoitteessa https://www.ii.fi/vireilla-olevat-kaavat.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollista esittää valmisteluaineistosta mielipide. Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 14.4.2020 mennessä kunnanhallitukselle osoitteeseen Iin kunta, PL 24, 91101 Ii tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo [at] ii.fi.

Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma nähtäville uudelleen

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 25.2.2019 § 62 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Ollinkorven tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan vireille. Alkuvuodesta 2020 on tullut esiin kaavaprosessiin liittyvään päätöksentekoon osallistuneiden esteellisyyksiä asian käsittelyyn liittyen. Tämän vuoksi Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 24.2.2020 (§ 51, § 52) keskeyttää 25.2.2019 käynnistetyn ja vireille kuulutetun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen sekä käynnistää uudelleen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Ollinkorven tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan vireille. Osayleiskaava laaditaan 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla).

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 24.2.2020 § 52 asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä siihen liittyvän ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman uudelleen nähtäville kuulemista varten 4.3. – 4.5.2020 väliseksi ajaksi.

Ilmatar Ii Oy suunnittelee enimmillään noin 63 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen rakentamista Iin keskustataajamasta 4-20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan Yli-Iissä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 144 km2. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 5-9 MW. Hankkeessa tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2) ja ns. nollavaihtoehtoa. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon tutkitaan kahta vaihtoehtoa, joko liittymistä Yli-Olhavan Tuomelan sähköaseman ympäristössä (11 km) tai Simojoen sähköasemalla (n. 40 km). Simojoen sähköasemalle liittyvä sähkönsiirtovaihtoehto sijoittuu osin Simon kunnan alueelle. Uusi 110 kV:n voimajohto sijoittuisi nykyisten voimajohtojen viereen.

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä, millä pyritään helpottamaan hankkeeseen osallistumista ja vuorovaikutusta. Menettelyssä laaditaan sekä osayleiskaava että hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Kuulutus ja osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on asetettu uudelleen nähtäville kuulutusajaksi 4.3. – 4.5.2020 Iin kunnan, Simon kunnan ja Oulun kaupungin internet-sivujen virallisiin ilmoituksiin sekä ELY-keskuksen internet-sivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/ollinkorventuulivoimayva. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma on luettavissa Iin kunnanvirastossa (osoitteessa Jokisuuntie 2), Iin pääkirjastossa (osoitteessa Puistotie 1) ja Kuivaniemen kirjastossa (osoitteessa Kuivajoentie 12, 95100 Kuivaniemi) niiden aukiolojen puitteissa.

Asiakirjaan voi nähtävillä olon aikana jättää kokonaan uusia mielipiteitä tai aiemmin jätetyn mielipiteen voi uudistaa. Asiakirjaa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91101 II tai sähköpostitse kirjaamo [at] ii.fi  4.5.2020 mennessä.

Aiemmin saadusta palautteesta tehdään yhteenveto ja palaute huomioidaan uudelleen käynnistetyssä kaavoituksessa kaavaluonnos- ja YVA-selostusvaiheessa.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävissä samoissa paikoissa kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma.