Rekisteri ja tietosuojaseloste

Tietosuoja

Alle on koottu EU-tietosuoja-asetuksen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaiset Iin kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteet (pdf).

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, on rekisteröidyllä oikeus pyytää tiedot itseään koskevista rekisterinpitäjän käsittelemistä tiedoista.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus tarvittaessa täydentää puutteelliset henkilötiedot toimittamalla lisäselvitys rekisterinpitäjälle.

Mikäli henkilötietoja ei tarvita enää siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, rekisteröity on peruuttanut suostumuksen, johon tietojen käsittely on perustunut, tai rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti, rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin nimetyissä tapauksissa.

Edellä mainittuja oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa allekirjoitettuna osoitteeseen:
Iin kunta, tietosuojavastaava
Jokisuuntie 2, 91100 Ii

  Tietoturva- ja tietosuojasyistä johtuen tietoja toimitetaan manuaalisina asiakirjoina tai turvaposti -palvelun kautta.

  Paperisena toimitettuihin yhteydenottoihin pyydetään liittämään rekisteröidyn tarvittavat yhteystiedot asian käsittelemiseksi ja tietojen toimittamiseksi.

  Pyydettävien tietojen täsmentäminen yhteydenotossa nopeuttaa asian käsittelyä ja tietojen toimittamista.

  Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti tietosuojavaltuutettu.

  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  PL 800, 00521 Helsinki
  Vaihde p. 029 56 66700, tietosuoja [at] om.fi