Voimassa olevat kaavat

Voimassa olevat asemakaavat, yleiskaavat ja ranta-asemakaavat on eritelty alla.

Voimassa olevat asemakaavat

Iin kunnan alueella voimassa olevat asemakaavat on koottu ajantasakaavaksi, karttapalvelu.

Viime aikoina voimaan tulleita asemakaavoja

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos Kauppatien alueella
Iin kunnanhallitus päätti 22.6.2020 kokouksessaan käynnistää Iin kirkonseudun asemakaavan muutoksen Kauppatien alueella. Asemakaavan muutos on luonteeltaan suurelta osin tekninen ja sen tavoitteena on tarkistaa alueen asemakaavaa vastaamaan paremmin toteutunutta tilannetta ja kiinteistörajoja sekä tonttien kysyntätilannetta. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 15.10.-16.11.2020 välisen ajan. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 7.12.2020 ja kaava on tullut voimaan 5.2.2021.

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos ja laajennus Leipojantien alueella
Iin kunnanhallitus päätti 24.2.2020 kokouksessaan käynnistää Iin kirkonseudun asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Leipojantien alueella. Kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa katuyhteyden toteuttaminen Leipojantieltä Tikkasentielle. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 27.4.2020 - 26.5.2020 välisen ajan. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen ja laajennuksen kokouksessaan 15.6.2020 ja kaava on tullut voimaan 5.8.2020.

Kaakkuriniemen asemakaavan muutos - sataman ja Tyllipuiston alue
Iin kunnanhallitus päätti 25.2.2019 kokouksessaan käynnistää asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Kaakkuriniemen sataman ja Tyllipuiston alueelle. Kaavahankkeen tavoitteena on mahdollistaa sataman rakentuminen alueelle sekä osoittaa sataman yhteyteen lähivirkistysalue. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 30.11. - 2.12.2019 välisen ajan. Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kokouksessaan 3.2.2020 ja kaava on tullut voimaan 24.3.2020.

Illinsaaren asemakaavan muutos ja laajennus
Iin kunnanhallitus päätti 3.12.2018 kokouksessaan käynnistää Illinsaaren asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaavahankkeen tavoitteena on uuden asuinalueen suunnittelu olemassa olevan asuinalueen läheisyyteen. Asemakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 24.4. – 24.5.2019 välisen ajan. Kaavaratkaisussa alueelle sijoittuu yksitoista asuintonttia. Asemakaavan rinnalla alueen rakentamista ohjaamaan on laadittu rakentamistapaohjeet. Kunnanvaltuusto hyväksyi Illinsaaren kaavan kokouksessaan 17.6.2019 ja kaava on tullut voimaan 5.8.2019.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto:

Valmisteluvaiheessa nähtävillä ollut (4.3. – 4.4.2019) kaava-aineisto:

Kirkonseudun asemakaavaan muutos
Iin kunnanvaltuusto hyväksyi Iin kirkonseudun asemakaavan muutoksen 16.4.2018 ja kaavamuutos tuli voimaan 30.5.2018. Kaavamuutos tuo raamit kuntakeskustan merkittävälle kehittämiselle lähivuosina. Tavoitteena on nykyistä vetovoimaisempi, eläväisempi ja tiiviimpi kuntakeskus. Kaavamuutos mahdollistaa muun muassa keskustan kaupallisen kehittämisen, täydennysrakentamisen ja liikenneratkaisujen parantamisen. Kaavamuutos laadittiin tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntalaisten ja muiden osallisten kanssa.

Kirkonseudun kaava-aineisto:

Voimassa olevat yleiskaavat

Iin alueella on tällä hetkellä voimassa 15 kpl vuoden 2000 jälkeen hyväksyttyä yleiskaavaa. Asuinrakentamista tai taajamatoimintoja ohjaa seitsemän osayleiskaavaa. Loput kahdeksan yleiskaavaa on laadittu tuulivoimahankkeiden ohjausta varten. Lisäksi on laadittu pieniä osayleiskaavan muutoksia koskien Iin rannikon ja saarten osayleiskaavaa.

Keskustaajaman osayleiskaavan Kirkkosaari-Leppisaaren osa-alue
Kunnanvaltuusto hyväksyi Iin keskustaajaman osayleiskaavan Kirkkosaari-Leppisaaren osa-alueen 4.9.2017 § 88. Kaavasta tehtiin valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hyväksyi 23.8.2019 antamallaan päätöksellä valituksen keskeisimmiltä osin ja kumosi osittain kunnanvaltuuston tekemän päätöksen. Kunta on hakenut asiaan liittyen valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa 12.5.2020 tulleella päätöksellä. Kunnanvaltuuston hyväksymä kaava on tullut voimaan niille alueille, joiden osalta hallinto-oikeus ei kumonnut kaavapäätöstä.

Keskustaajaman osayleiskaava ja osayleiskaavan laajennus
Iin keskustaajaman osayleiskaava käsittää keskustan lisäksi lähiympäristön kyläalueet lukuun ottamatta Iin Asemakylää. Osayleiskaavassa on määritelty keskustaajaman laajenemissuunnat.

Keskustaajaman kaava-aineisto:

Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennus (Asemakylän osayleiskaava) hyväksyttiin Iin kunnanvaltuustossa 20.2.2012. Kaava ohjaa alueen maankäyttöä antaen Iijoen rantavyöhykkeellä perusteet rakennuslupien ja poikkeamispäätösten käsittelylle sekä varaa alueen valtatie 4:n ohikulkutien uudelle linjaukselle Iin kohdalla.

Kyläalueiden osayleiskaavat

Jakkukylä liittyi osaksi Iin kuntaa vuoden 2018 alusta. Osakuntaliitoksen myötä Iin kuntaan liittyneellä alueella on keskeisten kyläalueiden osalta voimassa Yli-Iin kunnanvaltuuston 26.10.2000 hyväksymä

Alueen koillisreunassa on pieneltä osin voimassa Yli-Iin kunnanvaltuuston 28.05.2007 hyväksymä

Muilta osin Iihin liittyneellä alueella on voimassa Oulun kaupunginvaltuuston 18.4.2016 hyväksymä

Rannikon ja saarten alueen yleiskaavat

Osayleiskaavaan on tehty useita pieniä tarkistuksia. Ajantasainen kaavayhdistelmä löytyy karttapalvelusta, linkki

Kuivaniemen merenrannikon yleiskaava

Tuulivoimapuistojen yleiskaavat

Suurhiekan merituulipuisto

Lisätietoa tuulipuistohankkeesta ja siinä tehdyistä selvityksistä hankkeesta vastaavan sivuilta: wpd-finland.com/tuulivoimaprojektit/merituulivoima/li-suurhiekka

Voimassa olevat ranta-asemakaavat

Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatii maanomistaja. Iin kunnassa on ranta-asemakaavoja merenrannikolla ja saarissa sekä Meriänjärvellä, Orastinjärvellä, Laukanniemessä ja Pokinniemessä.

Ranta-asemakaavat on koottu karttapalveluun, linkki paikkatietopalveluun