Muut suunnitelmat ja selvitykset

Oulun seudun MAL-sopimus 2020–2031

Mukana valtion lisäksi: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä.

Iin pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelma

Iin kunnan pyöräily- ja jalankulkuverkon suunnitelma on valmistunut maaliskuussa 2020. Suunnitelman tarkoituksena on toimia Iin kunnan pyöräilyn ja jalankulun edistämisen ohjeena maankäytön suunnittelusta toteutukseen ja väylien kunnossapitoon asti.

Iin keskustan tori- ja katualueiden yleissuunnitelmaluonnos 

Iin keskustan tori- ja katualueille on laadittu yleissuunnitelma, jossa suunnitellaan Iin keskustaan uusi viihtyisä ilme. Suunnittelu tavoitteena on muun muassa parantaa ympäristön laatua, liikenteen toimivuutta sekä yritysten toimintaedellytyksiä.

Yleissuunnitelma tarkentaa vuonna 2018 hyväksyttyä asemakaavaa. Suunnitelma toimii ohjeena myöhemmin laadittaville katu- ja rakentamissuunnitelmille. Suunnitelman toteuttaminen ajoittuu tuleville vuosille.

Suunnitelmaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä 18.12.2019 – 31.1.2020 välisen ajan.

Karhun Natura-arviointi

Karhun saarta koskien on käynnissä kaksi kaavahanketta. Alueen yleiskaavaa tarkistetaan (Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella) ja saaren keskiosalle laaditaan asemakaava (Karhun asemakaava). Suunnittelualueet sijaitsevat Iijoen suiston Natura-alueella (FI1100601). Kumpaankin kaavahankkeeseen liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi, jossa arvioidaan vaikutukset niihin luonnonarvoihin, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 –verkostoon. Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaan viranomaisen on pyydettävä arvioinnista lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja siltä, jonka hallinnassa luonnonsuojelualue on. Lausuntoaika on kuusi kuukautta. Lausuntopyyntö annetaan yleistiedoksiantona luonnonsuojelualueen haltijoille, koska heitä on yli 30 (hallintolaki 55 §).