Vireillä olevat kaavat

Painamalla alla olevia linkkejä pääset suoraan sen kyseisen kaavan esittelykohtaan.

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

 

Iin kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 23, kunnanviraston ja Nätteporin alueet

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 22.2.2021 käynnistää Iin kirkonseudun asemakaavan muutoksen korttelissa 23 eli nykyisen kunnanviraston ja Nätteporin alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkastella korttelin tulevaa maankäyttöä sekä mm. virastorakennusten ja asuinrakentamisen yhteensovittamisen mahdollisuuksia. Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa kaavahankkeen tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 8.4.–7.5.2021 välisen ajan, jolloin siitä on voinut jättää palautetta. Kaavan työstämistä jatketaan vuoden 2022 aikana.

 

Iin kirkonseudun asemakaavan laajennus Timpurintien alueella

Iin kunnanhallitus on päättänyt 4.5.2020 kokouksessaan käynnistää asemakaavan laajennuksen laatimisen Timpurintien alueelle. Asemakaavan laatimisen tavoitteena on muun muassa osoittaa nykyinen maantie (Sorosentie) kaduksi ja tutkia mahdollisuutta täydennysrakentamiseen. Asemakaavalla suunnitellaan myös alueen virkistyskäytön sekä kävelyn ja pyöräilyn ratkaisut. Suunnittelualuetta ympäröivillä alueilla on voimassa olevat tai parhaillaan laadittavana olevat asemakaavat, joten tavoitteena on myös saada koko alue asemakaavoitetuksi. Valmisteluvaiheen aineisto on ollut nähtävillä 24.6.–22.8.2022 välisen ajan.

Valmisteluvaiheen aineisto:

Seljänperän asemakaava

Iin kunnanhallitus päätti 4.6.2018 asemakaavan laatimisesta Seljänperän alueelle. Asemakaavalla tarkennetaan samanaikaisesti käynnissä olevan osayleiskaavan muutoksen ratkaisuja ja suunnitellaan yksityiskohtaisesti alueen maankäyttö. Alueen kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen alueelle. Tavoitteena on pienimuotoinen merellinen asuinalue, jossa ranta-alue jää yhteiseen käyttöön.

Asemakaavan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 20.6. – 30.7.2018.

 

Kovasinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Iin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Kovasinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan 6.2.2023 § 4, hyväksymiskuulutus.

Kovasin Tuulivoima Oy suunnittelee Iin Kovasinkankaan alueelle kuudesta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Kovasin Tuulivoima Oy suunnittelee Iin Kovasinkankaan alueelle kuudesta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 600 hehtaaria. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä ja yksikköteho on noin 5–7,5 MW. Kovasinkankaan tuulivoimapuistohankkeen sähkönsiirto on ensisijaisesti suunniteltu toteutettavaksi kaava-alueen etelärajalla kulkevaan Fingrid Oyj:n 110 kV:n voimajohtolinjaan. Sähkönsiirtoa varten kaava-alueelle rakennetaan uusi sähköasema 110 kV voimalinjan varteen. Tuulivoimapuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Sähkönsiirto Fingridin voimajohdon luo toteutetaan lähtökohtaisesti maakaapelein, jolloin hanke ei edellyttäisi lainkaan uusia maanpäällisiä voimajohtoja.

Kaavaehdotusvaiheen ratkaisuun hankealueen tielinjauksia on muutettu niin, että alueelle saavutaan eteläpuolelta. Muutoksella minimoidaan liikennöinnin aiheuttama kuormitus voimaloiden 4 ja 6 läheisille pohjavesialueille. Lisäksi tuulivoimaloiden aluerajauksia (tv-1 -merkintä) voimaloiden 4 ja 6 kohdalla on pienennetty, jotta rakennuslupavaiheessa määriteltävästä voimaloiden lopullisesta sijainnista jää yhä riittävä suojaetäisyys pohjavesialueisiin. Kaava-aineistoon on tehty myös muita teknisiä tarkistuksia valmisteluvaiheen aineistosta saadun palautteen perusteella.

Kovasinkankaan tuulivoimayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 15.7.–12.9.2022 välisen ajan.

Hyväksytty kaava-aineisto:

 

Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaava sekä ympäristövaikutusten arviointi

Iin kunnanvaltuusto on hyväksynyt Ollinkorven tuulivoimaosayleiskaavan 24.1.2022 § 7. Kunnanvaltuuston 24.1.2022 tekemä päätös kumottiin virheellisessä järjestyksessä syntyneenä ja kaava hyväksyttiin uudelleen kunnanvaltuuston päätöksellä 2.5.2022 § 48, mutta kaava ei ole vielä lainvoimainen.

Ilmatar Ii Oy suunnitteli alun perin enimmillään noin 63 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen rakentamista Iin keskustaajamasta 4–20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan Yli-Iissä. Hankkeessa tarkasteltiin kolmea toteutusvaihtoehtoa (VE1 63, VE2 15 ja VE3 42 tuulivoimalaa) ja ns. nollavaihtoehtoa, jossa tuulivoimaloita ei rakenneta. Valmisteluvaiheen ratkaisu laadittiin hankevaihtoehdosta VE3 42 tuulivoimalaa. Kaava-alueen pinta-ala oli noin 75,6 km2.

Valmisteluaineistosta kuulemisesta saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen perusteella muun muassa hankkeen ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja nykyisestä maakuntakaavasta hyväksyttävän poikkeaman mahdollistamiseksi laadittiin kaavaehdotus hankevaihtoehdosta VE4 (10 tuulivoimalaa). Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 15.10. - 13.11.2021 välisen ajan. Kaava-alueen pinta-ala on noin 22 km2. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho noin 5–9 MW.

Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon tutkittiin kahta liittymispistevaihtoehtoa, joista Isokankaan liityntävaihtoehdosta luovuttiin valmisteluaineistosta kuulemisen Fingridin lausunnon ja yhteysviranomaisen lausunnon johdosta. Liittymispistevaihtoehto on Fingridin suunnitteleman uuden 400 kV+110 kV:n johdon rinnalle rakennettava uusi Hervan sähköasema suunnittelualueen koillispuolella.

Hyväksytty osayleiskaava-aineisto sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi:

 

Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennuksen 2025 muutos Pentinkankaan alueella

Iin kunnanhallitus päätti 6.4.2020 kokouksessaan kaavan vireilletulosta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle.

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 4.10. - 3.11.2021 välisen ajan. Kaava on tavoitteena viedä hyväksymiskäsittelyyn talvella 2022.

Ehdotusvaiheen aineisto:

  • kaavaehdotuskartta
  • kaavaselostus
  • kaavaselostuksen liitteet (osallistumis- ja arviointisuunnitelma, luontoselvitys, kaupallinen selvitys, liikenneselvitys, pilaantuneisuustutkimus ja vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta saatuun palautteeseen)

 

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella

Yleiskaavan muutoksen valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävillä 21.2. - 25.3.2019 välisen ajan. Yleiskaavan muutoksen ja asemakaavan valmisteluaineistoihin liittyen järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 27.2.2019.

Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävillä samanaikaisesti yleiskaavan muutoksen kanssa. Karhun asemakaavan laatiminen käynnistettiin loppuvuodesta 2017. Suunnittelualue sijoittui Karhun saaren keskiosaan ja sen tavoitteena oli suunnitella saaren luontoarvot huomioiva asuinalue. Valmisteluvaiheen jälkeen selvitettiin mm. alueen tulvakorkeuksia ja niiden vaikutuksia rakentamiseen sekä tehtiin lisätarkasteluja koskien asemakaava-alueen mahdollista tonttimäärää sekä rakentamisen kustannuksia. Alueen maanomistajan kanssa käydyn neuvottelun ja edellä mainittujen lisätarkastelujen lopputuloksena kunnanhallitus on 22.2.2021 kokouksessaan päättänyt lopettaa asemakaavan laatimisen Karhun saaren keskiosan alueelle.

Osayleiskaavan laatiminen jatkuu. Osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue sisältää Karhun saaren kokonaisuudessaan ja osan pääsaaren viereisistä lähisaarista. Osayleiskaavassa tarkastellaan mahdollisuuksia muuttaa nykyisiä lomarakennuspaikkoja pysyvään asutukseen. Kaavaluonnoksessa muutoksia on osoitettu yhteensä 19 kappaletta. Kaavahankkeessa suunnitellaan lisäksi saaren virkistyskäyttö. Saaren virkistyskäytön kehittämismahdollisuudet on huomioitu muun muassa osoittamalla alueita uimarannoille ja venevalkamille. Voimassaolevaan kaavaan on tehty myös muita päivityksiä ja tarkennuksia.

Saari kuuluu kokonaisuudessaan Natura-alueeseen, mikä asettaa tarkat reunaehdot suunnittelulle. Luontoarvot on otettu kattavasti huomioon suunnittelussa. Saari kuuluu Natura 2000 –verkostoon ja kaavahankkeisiin (yleiskaavan muutos ja saaren keskiosaan laadittava asemakaava) liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto:

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutos Seljänperän alueella

Iin kunnanhallitus on päättänyt 23.4.2018 kokouksessaan käynnistää Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutoksen Seljänperän alueella. Suunnittelualue kattaa noin seitsemän hehtaarin suuruisen kunnan omistaman alueen, jolla on toiminut aiemmin leirintäalue. Yleiskaavan muutoksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa merellinen asuinrakentaminen alueelle. Yleiskaavan muutoksen rinnalla alueelle laaditaan asemakaava.

Yleiskaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 2.5. – 4.6.2018.

IIN KUNTA
Jokisuuntie 2
91100 Ii
kunta [at] ii.fi

ASIOINTIPISTE
Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii

p. 050 3103 458
asiointipiste [at] ii.fi

puhelimitse ma-pe klo 9-11 ja 11.30-15,
asiointikäynti ma-pe klo 12-15.