Vireillä olevat kaavat

  • Painamalla linkkiä pääset suoraan kaavan esittelykohtaan.

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 31b

Iin kunnanhallitus päätti 18.11.2019 kokouksessaan käynnistää asemakaavan muutoksen koskien Kirkonseudun asemakaava-alueen korttelia 31b. Suunnittelualueeseen kuuluu asuinpientalojen korttelialueen lisäksi myös katu- ja puistoaluetta. Alue sijaitsee Iin keskustassa. Kaavamuutoksen tavoitteena on siirtää AP-korttelin Mujuntien puoleista rajaa vastaamaan kiinteistörajaa ja leventää asemakaavassa osoitettua katualuetta. Alueelle on suunniteltu pientaloja kunnan järjestämän tontinluovutuskilpailun myötä. Rakentajan esittämä suunnitelma poikkeaa jonkin verran asemakaavan ratkaisuista, joten kaavamuutoksen tavoitteena on myös tarkistaa kaavaan ratkaisuja vastaamaan esitettyä suunnitelmaa. Muutokset ovat vähäisiä ja alueen perusratkaisut tulevat säilymään ennallaan.

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 28.11 – 13.12.2019 välisen ajan.

Karhun asemakaava

Iin kunnanhallitus päätti 11.2.2019 kokouksessaan asettaa asemakaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 21.2. - 25.3.2019 välisen ajan internet-sivuilla ja Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Asemakaavan ja yleiskaavan muutoksen valmisteluaineistoihin liittyen järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 27.2.2019 Haminan koululla.

Suunnittelualue sijoittuu Karhun saaren keskiosaan seurakunnan omistamalle alueelle. Asemakaavalla suunnitellaan saaren luontoarvot huomioiva asuinalue. Asemakaavan laadinnassa on otettu huomioon samanaikaisesti käynnissä oleva alueen yleiskaavan tarkistaminen. Valmisteluvaiheen aineistossa alueelle esitetään kolmesta osa-alueesta koostuvaa omakotitaloaluetta, jossa tontteja olisi yhteensä 55 kappaletta. Tavoitteena on ollut saaren erityispiirteet huomioiva kokonaisuus, jossa kaikilta asuintonteilta on hyvä yhteys luontoon. Asuinkatujen keskiosiin on mahdollista toteuttaa kortteleiden yhteiskäyttöalueita. Virkistys- ja harrastusmahdollisuudet on huomioitu muun muassa varaamalla ohjeelliset alueet poluille, leikkipaikalle ja pelikentälle. Sarrionhaaran rantaa on osoitettu alue venevalkamalle. Suunnittelualueen luontoarvoiltaan arvokkaaseen keskiosaan ei osoiteta rakentamista.

Saari kuuluu kokonaisuudessaan Natura-alueeseen, mikä asettaa tarkat reunaehdot suunnittelulle. Luontoarvot on otettu kattavasti huomioon suunnittelussa. Saari kuuluu Natura 2000 –verkostoon ja kaavahankkeisiin (asemakaava ja alueella käynnissä oleva yleiskaavan muutos) liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi.

Alueella käynnissä olevat yleiskaavan muutoksen (Iin rannikon ja saarten yleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella) valmisteluvaiheen aineisto oli julkisesti nähtävillä samanaikaisesti asemakaavan kanssa.

Valmisteluvaiheessa saatuun palautteeseen laaditaan vastineet. Tavoitteena on, että kaavaehdotus asetetaan nähtäville loppuvuoden 2019 aikana.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto:

Aiemmin (1.1.2018 – 9.2.2018) nähtävillä ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 25.1.2018;

Seljänperän asemakaava

Iin kunnanhallitus päätti 4.6.2018 asemakaavan laatimisesta Seljänperän alueelle. Asemakaavalla tarkennetaan samanaikaisesti käynnissä olevan osayleiskaavan muutoksen ratkaisuja ja suunnitellaan yksityiskohtaisesti alueen maankäyttö. Alueen kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen alueelle. Tavoitteena on pienimuotoinen merellinen asuinalue, jossa ranta-alue jää yhteiseen käyttöön.

Asemakaavan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 20.6. – 30.7.2018.
 
Kaavan työstämistä jatketaan vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on asettaa kaavan valmisteluaineisto nähtäville syksyllä 2019.

Pentinkankaan asemakaavan muutos kortteleissa 312, 315, 326

Iin kunnanhallitus on päättänyt 26.6.2018 kokouksessaan käynnistää Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kortteleissa 312, 315 ja 326. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle. Kaavamuutoksessa kiinnitetään erityistä huomiota liikenteellisiin vaikutuksiin ja siihen, ettei alueen kehittämisellä ole kielteisiä vaikutuksia kuntakeskustan elinvoimaisuuteen. Kaavamuutoksen alustavan suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Alueen toimijoiden kanssa järjestetään keskustelutilaisuus alueen kehittämisestä elokuun loppupuolella.
Kaavamuutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa käydään läpi myös kuntalaisten ja muiden osallisten vaikuttamismahdollisuudet.
OAS on ollut julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 16.7. – 20.8.2018.

Kovasinkankaan tuulivoimapuiston yleiskaava

Kovasin Tuulivoima Oy suunnittelee Iin kunnan eteläosaan Kovasinkankaan alueelle kuudesta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Tuulivoimapuistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Kovasin Tuulivoima Oy on tehnyt yleiskaavan laadinnasta aloitteen Iin kunnalle, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 18.11.2019 § 295 ja päättänyt yleiskaavoituksen käynnistämisestä. Kunnanhallitus päätti myös kuuluttaa yleiskaavan vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä aikavälillä 4.12.2019 – 31.1.2020.

Jakkukylän osayleiskaava 2040

Iin kunnanhallitus päätti 29.1.2018 kokouksessaan käynnistää Jakkukylän osayleiskaavan muutoksen. Osayleiskaavan suunnittelualue käsittää voimassa olevan Jakkukylän osayleiskaavan alueen niiltä osin kuin kaava-alue kuuluu Iin kuntaan. Lisäksi alueeseen kuuluu osakuntaliitoksen myötä Iin kuntaan siirtynyt osa Karjalankylän osayleiskaavasta. Suunnittelun ensisijaisena tavoitteena on mahdollistaa rantavyöhykkeen ulkopuolisten kyläalueiden täydennysrakentaminen nykyistä paremmin. Tavoitteena on tukea kylän elinvoimaisuutta. Lisäksi suunnittelun yhteydessä tehdään muut tarvittavat päivitykset voimassa oleviin yleiskaavoihin.

Iin kunnanhallitus on päättänyt 25.2.2019 kokouksessaan asettaa osayleiskaavan valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Osayleiskaavan valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävillä internet-sivuilla ja Iin kunnanviraston asiointipisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii) 5.3. - 8.4.2019 välisen ajan.
Kaavahankkeeseen liittyen järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 12.3.2019 Jakun koululla.

Valmisteluvaiheessa saatuun palautteeseen laaditaan vastineet. Kaavatyöhön liittyen tehdään lisäselvityksiä kevään ja kesän 2020 aikana ja tavoitteena on asettaa kaavaehdotus nähtäville syksyllä 2020.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto:

Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Iin kunnanhallitus on 29.10.2018 kokouksessaan päättänyt käynnistää tuulivoimayleiskaavan laatimisen Yli-Olhavan alueelle. Kaavoitus on käynnistetty Megatuuli Oy:n hakemuksesta. Megatuuli Oy suunnittelee enimmillään noin 60 tuulivoimalan suuruisen tuulivoima-alueen rakentamista Iin Yli-Olhavan alueelle noin 20 kilometriä Iin keskustaajamasta pohjoiseen. Tuulivoimahankkeen suunnittelualue koostuu kolmesta osa-alueesta, joista kaksi sijoittuu Yli-Olhavan ja Hyryn kylien väliselle alueelle ja yksi Yli-Olhavan kylän ja Oulun Yli-Iin kuntarajan väliselle alueelle. Alueen rajaus on esitetty kartassa (linkkipdf, 187 kb). Alueen rajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.

Yleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena tuulivoimayleiskaavana, jota voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 77 a §). Hankkeessa sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA-lain mukaista kaava-YVA –yhteismenettelyä. Menettelyssä syntyy sekä osayleiskaava että hankkeen YVA. Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arviointi jakaantuu kahteen vaiheeseen: ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmaan (julkaistaan osana kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vireilletulovaiheessa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostukseen (julkaistaan osana kaavan valmisteluaineistoa, eli kaavaluonnosta).

Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa tutkittavat sähkönsiirtovaihtoehdot ulottuvat myös Oulun kaupungin ja Simon kunnan alueille.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma asetettiin Iin kunnanhallituksen päätöksellä 25.2.2019 § 64 nähtäville kuulemista varten 5.3.-4.4.2019 väliseksi ajaksi. Asiakirjaan oli mahdollista esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma oli nähtävillä kunnan internet-sivujen lisäksi Iin kunnan virallisella ilmoitustaululla, Iin pääkirjastossa ja Kuivaniemen kirjastossa, ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/yliolhavantuulivoimayva sekä Oulun kaupungin virallisella ilmoitustaululla ja Simon kunnan virallisella ilmoitustaululla.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta pdf.

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestettiin Yli-Olhavan maamiesseuran talolla 13.3.2019.

Tuulivoimahankkeeseen liittyvä asukaskysely on käynnissä 14.10.– 4.11.2019 välisen ajan, vastata voi verkkokyselyssä, johon löytyy linkki Iin kunnan Tiedotteet -kohdasta.

Nähtäville asetettu asiakirja:

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella

Iin kunnanhallitus päätti 11.2.2019 kokouksessaan asettaa yleiskaavan muutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 21.2. - 25.3.2019 välisen ajan internet-sivuilla ja Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Yleiskaavan muutoksen ja asemakaavan valmisteluaineistoihin liittyen järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 27.2.2019.

Osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue sisältää Karhun saaren kokonaisuudessaan ja osan pääsaaren viereisistä lähisaarista. Kaavahankkeen keskeisenä tavoitteena on merellisen Karhun saaren asuinalueen toteuttamisen mahdollistaminen saaren keskiosaan. Tälle alueella laaditaan yleiskaavan rinnalla asemakaava. Yleiskaavaluonnoksessa asemakaavalla suunniteltavat rakennusalueet on osoitettu asuinalueena (A). Osayleiskaavassa tarkastellaan myös mahdollisuuksia muuttaa nykyisiä lomarakennuspaikkoja pysyvään asutukseen. Kaavaluonnoksessa muutoksia on osoitettu yhteensä 19 kappaletta. Kaavahankkeessa suunnitellaan lisäksi saaren virkistyskäyttö. Saaren virkistyskäytön kehittämismahdollisuudet on huomioitu muun muassa osoittamalla alueita uimarannoille ja venevalkamille. Voimassaolevaan kaavaan on tehty myös muita päivityksiä ja tarkennuksia.

Saari kuuluu kokonaisuudessaan Natura-alueeseen, mikä asettaa tarkat reunaehdot suunnittelulle. Luontoarvot on otettu kattavasti huomioon suunnittelussa. Saari kuuluu Natura 2000 –verkostoon ja kaavahankkeisiin (yleiskaavan muutos ja saaren keskiosaan laadittava asemakaava) liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on ollut mahdollista esittää kaavahankkeen valmisteluaineistosta mielipide.
Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävillä samanaikaisesti yleiskaavan muutoksen kanssa.

Valmisteluvaiheessa saatuun palautteeseen laaditaan vastineet.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto:

 
Aiemmin (24.11. – 29.12.2017) nähtävillä ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 25.1.2018

Ollinkorven tuulivoimapuiston yleiskaava

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 25.2.2019 § 62 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Ollinkorven tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan vireille. Alkuvuodesta 2020 on tullut esiin kaavaprosessiin liittyvään päätöksentekoon osallistuneiden esteellisyyksiä asian käsittelyyn liittyen. Tämän vuoksi Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 24.2.2020 (§ 51, § 52) keskeyttää 25.2.2019 käynnistetyn ja vireille kuulutetun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen sekä käynnistää uudelleen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Ollinkorven tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan vireille. Osayleiskaava laaditaan 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena osayleiskaavana. Osayleiskaavaa voidaan käyttää yleiskaavan mukaisten tuulivoimaloiden rakennusluvan myöntämisen perusteena tuulivoimaloiden alueella (tv-alueilla).

Iin kunnanhallitus päätti kokouksessa 24.2.2020 § 52 asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä siihen liittyvän ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman uudelleen nähtäville. Asiakirja on ollut uudelleen julkisesti nähtävillä 4.3. – 4.5.2020 välisen ajan.

Ilmatar Ii Oy suunnittelee enimmillään noin 63 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen rakentamista Iin keskustataajamasta 4-20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan Yli-Iissä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 144 km2. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 5-9 MW. Hankkeessa tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa (VE 1 ja VE 2) ja ns. nollavaihtoehtoa. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon tutkitaan kahta vaihtoehtoa, joko liittymistä Yli-Olhavan Tuomelan sähköaseman ympäristössä (11 km) tai Simojoen sähköasemalla (n. 40 km). Simojoen sähköasemalle liittyvä sähkönsiirtovaihtoehto sijoittuu osin Simon kunnan alueelle. Uusi 110 kV:n voimajohto sijoittuisi nykyisten voimajohtojen viereen.

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä, millä pyritään helpottamaan hankkeeseen osallistumista ja vuorovaikutusta. Menettelyssä laaditaan sekä osayleiskaava että hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Aiemmasta prosessista saadusta palautteesta tehdään yhteenveto ja palaute huomioidaan uudelleen käynnistetyssä kaavoituksessa kaavaluonnos- ja YVA-selostusvaiheessa. Myös uudelleen nähtävillä olleesta asiakirjasta saatu palaute huomioidaan vastaavalla tavalla.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävissä samoissa paikoissa kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma.

Alustava suunnittelualueen rajaus:

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutos Seljänperän alueella

Iin kunnanhallitus on päättänyt 23.4.2018 kokouksessaan käynnistää Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutoksen Seljänperän alueella. Suunnittelualue kattaa noin seitsemän hehtaarin suuruisen kunnan omistaman alueen, jolla on toiminut aiemmin leirintäalue. Yleiskaavan muutoksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa merellinen asuinrakentaminen alueelle. Yleiskaavan muutoksen rinnalla alueelle laaditaan asemakaava.

Yleiskaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 2.5. – 4.6.2018.
 
Kaavan työstämistä jatketaan vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on asettaa kaavan valmisteluaineisto nähtäville syksyllä 2019.
 

IIN KUNTA
Jokisuuntie 2
91100 Ii
kunta [at] ii.fi

ASIOINTIPISTE
Kunnanviraston 1. krs
Jokisuuntie 2, 91100 Ii
klo 8.00 - 11.00 ja 11.30 - 15.30
p. 050 3103 458 , asiointipiste [at] ii.fi