Vireillä olevat kaavat

Painamalla alla olevia linkkejä pääset suoraan sen kyseisen kaavan esittelykohtaan.

Asemakaavoitus

Yleiskaavoitus

 

Kirkonseudun asemakaavan muutos korttelissa 31b, ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 15.10.-16.11.2020 välisen ajan. Kaavahankkeen tavoitteena on tarkentaa asuinpientalojen korttelin kaavamerkintöjä ja kiinteistörajoja sekä leventää Mujuntien puoleista katualuetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on olla hyväksymiskäsittelyssä alkuvuodesta 2021.

Iin kirkonseudun asemakaavan laajennus Timpurintien alueella

Iin kunnanhallitus on päättänyt 4.5.2020 kokouksessaan käynnistää asemakaavan laajennuksen laatimisen Timpurintien alueelle. Asemakaavan laajennukseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa kaavahankkeen tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Kaavahankkeen valmisteluaineisto tulee nähtäville syksyllä 2020.

Seljänperän asemakaava

Iin kunnanhallitus päätti 4.6.2018 asemakaavan laatimisesta Seljänperän alueelle. Asemakaavalla tarkennetaan samanaikaisesti käynnissä olevan osayleiskaavan muutoksen ratkaisuja ja suunnitellaan yksityiskohtaisesti alueen maankäyttö. Alueen kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa asuinrakentaminen alueelle. Tavoitteena on pienimuotoinen merellinen asuinalue, jossa ranta-alue jää yhteiseen käyttöön.

Asemakaavan liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 20.6. – 30.7.2018.
 
Kaavan työstämistä jatketaan vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on asettaa kaavan valmisteluaineisto nähtäville syksyllä 2019.

Pentinkankaan asemakaavan muutos kortteleissa 312, 315, 326

Iin kunnanhallitus on päättänyt 26.6.2018 kokouksessaan käynnistää Pentinkankaan asemakaavan muutoksen kortteleissa 312, 315 ja 326. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle. Kaavamuutoksessa kiinnitetään erityistä huomiota liikenteellisiin vaikutuksiin ja siihen, ettei alueen kehittämisellä ole kielteisiä vaikutuksia kuntakeskustan elinvoimaisuuteen. Kaavamuutoksen alustavan suunnittelualueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Alueen toimijoiden kanssa järjestetään keskustelutilaisuus alueen kehittämisestä elokuun loppupuolella.
Kaavamuutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa käydään läpi myös kuntalaisten ja muiden osallisten vaikuttamismahdollisuudet.
OAS on ollut julkisesti nähtävillä Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 16.7. – 20.8.2018.

Iin Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaava sekä ympäristövaikutusten arviointi

Ollinkorven tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen liittyvä yhdistetty kaava- ja ympäristövaikutusten arviointiselostus on ollut julkisesti nähtävillä 27.1. – 12.3.2021 välisen ajan. Ympäristövaikutusten arviointiin liittyy luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi tuulivoimahankkeen vaikutuksista Kusisuon Natura-alueeseen.

Yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleisötilaisuus järjestettiin verkkotilaisuutena webinaarina torstaina 18.2.2021 klo 17 – 19. 
Tilaisuuden esittelymateriaali löytyy oheisesta linkistä esitys.

Ilmatar Ii Oy suunnitteli alunperin enimmillään noin 63 tuulivoimalan suuruisen tuulivoimahankkeen rakentamista Iin keskustataajamasta 4-20 kilometriä koilliseen rajautuen Oulun kaupungin rajaan Yli-Iissä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 144 km2. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja yksikköteho 5-9 MW. Hankkeessa tarkastellaan kolmea toteutusvaihtoehtoa (VE1 63, VE2 15 ja VE3 42 tuulivoimalaa) ja ns. nollavaihtoehtoa. Kaavaluonnosratkaisu on laadittu hankevaihtoehdosta VE3 42 tuulivoimalaa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 75,6 km2. Tuulivoimapuiston liittämiseksi kantaverkkoon tutkitaan kahta liittymispistevaihtoehtoa. Ensimmäinen liittymispistevaihtoehto on Fingridin suunnitteleman uuden 400 kV+110 kV:n johdon rinnalle rakennettava uusi Hervan sähköasema hankealueen koillispuolella, jonka sijainti tulee tarkentumaan. Toinen liittymisvaihtoehto on hankealueen kaakkoispuolella sijaitseva Isokankaan sähköasema.

Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia ja osayleiskaavan laatimista. Tässä hankkeessa kaavoitus ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä, millä pyritään helpottamaan hankkeeseen osallistumista ja vuorovaikutusta. Menettelyssä laaditaan sekä osayleiskaava että hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi:

Aineistoa on mahdollista käydä sähköisesti lukemassa asiakastietokoneelta myös Iin kunnan asiointipisteessä osoitteessa Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on nähtävillä viimeistään kahden kuukauden kuluttua perustellun päätelmän antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä on nähtävissä samoissa paikoissa kuin kaavan valmisteluaineisto ja siihen sisältyvä yhdistetty kaava- ja ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Iin keskustaajaman osayleiskaavan laajennuksen 2025 muutos Pentinkankaan alueella

Osayleiskaavan muutoksen valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävillä 5.11.-4.12.2020 välisen ajan. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Pentinkankaan alueen kaupallinen kehittäminen. Keskeisimpänä tavoitteena on mahdollistaa tilaa vaativan kaupan sijoittuminen alueelle.

Valmisteluvaiheen aineisto:

Kovasinkankaan tuulivoimapuiston yleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 18.11.2019 § 295 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Kovasinkankaan tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan vireille. Alkuvuodesta 2020 on tullut esiin kaavaprosessiin liittyvään päätöksentekoon osallistuneiden esteellisyyksiä asian käsittelyyn liittyen. Tämän vuoksi Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessa 26.10.2020 (§ 257, § 258) keskeyttää 18.11.2019 käynnistetyn ja vireille kuulutetun oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen sekä käynnistää uudelleen oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Kovasinkankaan tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan vireille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 5.11. – 4.12.2020 välisen ajan.

Kovasin Tuulivoima Oy suunnittelee Iin Kovasinkankaan alueelle kuudesta tuulivoimalasta muodostuvaa tuulivoimapuistoa. Puistosta toteutetaan oikeusvaikutteinen yleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. hankesuunnitelmaa on päivitetty alkuvuoteen 2020 verrattuna siten, että voimaloiden sijainteja on muutettu pohjavesiasiat huomioiden.

Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus

Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 15.10.-16.11.2020 välisen ajan. Kaavaehdotus sisältää kaksi osa-aluetta ja yhteensä 50 tuulivoimalaa. Hanke sijoittuu sähkönsiirtovaihtoehtoineen kokonaisuudessaan Iin kunnan alueelle. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavan 1.2.2021

Ehdotusvaiheen aineisto

Jakkukylän osayleiskaava 2040

Jakkukylän osayleiskaavan ehdotusaineisto on ollut julkisesti nähtävillä 15.9.–15.10.2020 välisen ajan. Yleiskaavan suunnittelualue kattaa voimassa olevan Jakkukylän osayleiskaavan alueen ja osakuntaliitoksen myötä Iin kunnalle siirtyneen osan Karjalankylän osayleiskaavasta.

Yleiskaavan keskeisimpinä tavoitteina on tarkistaa alueen yleiskaavaratkaisut Iin kunnan tavoitteiden mukaisiksi ja tukea kyläalueen elinvoimaisuutta mahdollistamalla rantavyöhykkeen ulkopuolisten kyläalueiden täydennysrakentaminen nykyistä paremmin. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jakkukylän osayleiskaavan 2040 1.2.2021. Kunnanvaltuuston päätöksestä on jätetty valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen ja näin ollen kaava ei ole lainvoimainen.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto:

 

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan tarkistaminen Karhun alueella

Iin kunnanhallitus päätti 11.2.2019 kokouksessaan asettaa yleiskaavan muutoksen valmisteluaineiston julkisesti nähtäville. Aineisto on ollut julkisesti nähtävillä 21.2. - 25.3.2019 välisen ajan internet-sivuilla ja Iin kunnanviraston yhteispalvelupisteessä (osoitteessa Jokisuuntie 2, 91100 Ii). Yleiskaavan muutoksen ja asemakaavan valmisteluaineistoihin liittyen järjestettiin esittely- ja keskustelutilaisuus 27.2.2019.

Osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue sisältää Karhun saaren kokonaisuudessaan ja osan pääsaaren viereisistä lähisaarista. Kaavahankkeen keskeisenä tavoitteena on merellisen Karhun saaren asuinalueen toteuttamisen mahdollistaminen saaren keskiosaan. Tälle alueella laaditaan yleiskaavan rinnalla asemakaava. Yleiskaavaluonnoksessa asemakaavalla suunniteltavat rakennusalueet on osoitettu asuinalueena (A). Osayleiskaavassa tarkastellaan myös mahdollisuuksia muuttaa nykyisiä lomarakennuspaikkoja pysyvään asutukseen. Kaavaluonnoksessa muutoksia on osoitettu yhteensä 19 kappaletta. Kaavahankkeessa suunnitellaan lisäksi saaren virkistyskäyttö. Saaren virkistyskäytön kehittämismahdollisuudet on huomioitu muun muassa osoittamalla alueita uimarannoille ja venevalkamille. Voimassaolevaan kaavaan on tehty myös muita päivityksiä ja tarkennuksia.

Saari kuuluu kokonaisuudessaan Natura-alueeseen, mikä asettaa tarkat reunaehdot suunnittelulle. Luontoarvot on otettu kattavasti huomioon suunnittelussa. Saari kuuluu Natura 2000 –verkostoon ja kaavahankkeisiin (yleiskaavan muutos ja saaren keskiosaan laadittava asemakaava) liittyen on laadittu luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arviointi.

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on ollut mahdollista esittää kaavahankkeen valmisteluaineistosta mielipide.
Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut julkisesti nähtävillä samanaikaisesti yleiskaavan muutoksen kanssa.

Valmisteluvaiheessa saatuun palautteeseen laaditaan vastineet.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto:

 
Aiemmin (24.11. – 29.12.2017) nähtävillä ollut osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Karhun asemakaavaan ja yleiskaavan tarkistukseen liittyen pidettiin esittely- ja keskustelutilaisuus torstaina 25.1.2018

 

Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutos Seljänperän alueella

Iin kunnanhallitus on päättänyt 23.4.2018 kokouksessaan käynnistää Iin rannikon ja saarten osayleiskaavan muutoksen Seljänperän alueella. Suunnittelualue kattaa noin seitsemän hehtaarin suuruisen kunnan omistaman alueen, jolla on toiminut aiemmin leirintäalue. Yleiskaavan muutoksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa merellinen asuinrakentaminen alueelle. Yleiskaavan muutoksen rinnalla alueelle laaditaan asemakaava.

Yleiskaavan muutoksesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan muun muassa työn tavoitteet, vaiheet ja aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä kunnanviraston yhteispalvelupisteessä 2.5. – 4.6.2018.
 
Kaavan työstämistä jatketaan vuoden 2019 aikana. Tavoitteena on asettaa kaavan valmisteluaineisto nähtäville syksyllä 2019.
 

IIN KUNTA
Jokisuuntie 2
91100 Ii
kunta [at] ii.fi

ASIOINTIPISTE
Iisi-areena, Kisatie 2 B, Ii
ma-pe klo 8 - 11 ja 11.30 - 15.30
p. 050 3103 458 , asiointipiste [at] ii.fi