Kouluun ilmoittautuminen Iissä vuonna 2024

Perusopetukseen ilmoittautuminen koskee kaikkia vuonna 2017 syntyneitä lapsia.

Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun henkilö täyttää 18 vuotta. Iin kunnassa ei enää järjestetä erillistä kouluun ilmoittautumista, vaan oppilaiden lähikoulu osoitetaan väestörekisterissä olevien tietojen perusteella.

Huoltajalla on kuitenkin mahdollisuus hakea opetuspaikkaa myös muuhun kuin lähikouluun. Huoltajan tulee perustella hakemus (esim. erityisluokkatarve, terveydentila, aamu- ja iltapäivähoidon tarve). Tämä tehdään soittamalla maanantaihin 26.2.2024 mennessä Haminan koulun rehtori Jari-Jukka Jokelalle puh. 050 3950463. Mikäli oppilas otetaan huoltajien anomuksesta muuhun kuin oppilaalle osoitettuun lähikouluun, perusopetuslain ja koulukuljetusperusteiden mukaan oppilaan koulumatkasta huolehtivat huoltajat.

Tutustumispäivien ajankohdat ilmoitetaan kouluilta loppukeväästä. Samassa yhteydessä perheille lähetetään Wilma- tunnukset, jos niitä ei vielä ole.

 

Opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun (Perusopetuslaki).

Opetus, ruokailu ja koulutarvikkeet ovat oppilaalle maksuttomia riippumatta opetuspaikasta. Ensimmäisen luokan oppilaalle, jonka koulumatka on yli 3 km, kunta järjestää koulukyydin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien koulukuljetuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti. Lisäksi kaikki koulureitit arvioidaan Koululiitu- menetelmällä ja liian vaaralliseksi katsottujen reittien osalta järjestetään myös maksuton kuljetus.

Lisätietoa koulukuljetuksista ja niihin sovellettavista periaatteista löytyy kunnan verkkosivuilta https://www.ii.fi/koulukuljetukset.

Aamu- ja iltapäivähoitoon on erillinen haku kevään aikana. Aikaisempina lukuvuosina toimintaa on järjestetty Haminan ja Kuivaniemen kouluilla.

Lisätietoa oppilaan ilmoittamisesta ja perusopetuksesta saa kouluilta, kunnan verkkosivuilta ja opetuksen toimistosihteereiltä. Yhteystiedot löytyvät verkkosivulta https://www.ii.fi/koulut.