Lumen varastointi piha-alueilla

Iin kunnan alueella on havaittu väärinkäytöksiä koskien piha-alueiden lumen varastointia.

Tämän johdosta Iin kunnan kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut huomauttavat alueen kiinteistöjen omistajia velvoitteestaan noudattaa voimassa olevia lumen varastointiin liittyviä määräyksiä.

Kunnanvaltuustossa 27.4.2020 (§ 20) hyväksytyssä Iin kunnan rakennusjärjestyksessä todetaan kiinteistöjen lumen varastoinnista ja talvikunnossapidon pihajärjestelyistä seuraavaa:

Lumen varastointi

Kiinteistön tulee pihajärjestelyillään huolehtia, että lumen varastointiin omalle tontille jää riittävästi
tilaa. Varastoitu lumi ei saa aiheuttaa haittaa liikenneturvallisuudelle, eikä heikentää alueen viihtyisyyttä. Lunta ei saa siirtää naapurin puolelle eikä tie-, katu- tai yleisille alueille ilman maanomistajan lupaa.

Varastoidun lumen sulamisvedet tulee imeyttää tai johtaa sadevesijärjestelmään omalla tontilla.

Tiedostamme, että runsasluminen talvi aiheuttaa kiinteistöillä haasteita lumen varastoinnin osalta. Huomautuksen myötä kuitenkin pyydämme, että alueen asukkaat tahollaan kiinnittävät huomiota pihajärjestelyihinsä niin, että lunta ei toimiteta kiinteistöjen piha-alueilta tie-, katu- tai yleisille alueille. Lisäksi muistutamme, että tonttien liittymiin tiealueiden aurauksen myötä kertyvä lumi kuuluu yhtä lailla edellä mainitun määräyksen piiriin. 

Yhteistyöterveisin,
Iin kunnan kiinteistö- ja ympäristötekniset palvelut