Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen

Iin kunta ja Pohjois-Suomen ELY-keskus päivittävät yhteistyössä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat kunnan pohjavesialueille.

Suunnitelman päivitystyö on käynnissä ja siitä vastaa Sweco Finland Oy, joka tulee suorittamaan työn aikana maastokäyntejä.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma tulee valmistuessaan kuntalaisten nähtäville ja kommentoitavaksi.
Suojelusuunnitelman tarkoituksena on pyrkiä suojelemaan pohjavesialueet ehkäisemällä pohjaveden laadun heikkenemistä ja säilyttämään pohjavesiesiintymien antoisuudet hyvinä. Suojelun ensisijaisena tavoitteena on kaikkien uusien riskien välttäminen ja olemassa olevien riskien minimointi. Suojelusuunnitelmassa kuvataan pohjavesialueiden hydrogeologisia olosuhteita sekä pohjaveden laatua ja riskejä. Kartoituksen pohjalta määritellään toimenpidesuositukset riskien pienentämiseksi.

Kysely pohjavesialueilla sijaitseville kiinteistöille maaliskuussa
Suojelusuunnitelman yhteydessä Iin kunta suorittaa kiinteistökyselyn pohjavesialueilla oleville kiinteistöille. Kyselyn tarkoituksena on saada lisätietoa mm. kiinteistöjen maalämpöjärjestelmistä ja öljysäiliöistä. Kiinteistökyselyt lähetetään maaliskuun 2024 aikana.

Yhdyskuntapalvelut