Pohjois-Pohjanmaan ELY: Vt 4 liikennetarkastelu Olhava - Kuivaniemi - Myllykangas

Liikennetarkastelu valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan ratkaisuista Iin Olhavan ja Kuivaniemen taajamien sekä Myllykankaan kohdalla on valmistunut.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen teettämän työn tuloksena on määritelty liikennejärjestelyjen kehittämisen periaatteet, jotka huomioidaan Iin kunnan strategisessa yleiskaavassa.

Tarkastelussa Olhavan alueelle on suunniteltu kaksi eritasoliittymää, Olhavanjoen molemmin puolin. Myllykankaalle toteutetaan eritasoliittymä Merihelmen kohdalle osittain uuteen maastokäytävään. Kuivaniemellä ratkaisuna on eritasoliittymät molemmin puolin Kuivajokea sekä suuntaisliittymä Kirkkotielle. Tarkastelussa on määritelty periaatteet myös paikallisen liikenneverkon kehittämiseksi sekä rinnakkaisyhteyksien järjestämiseksi.

Valtatie 4 on pääväyläasetuksen mukainen tason I pääväylä ja osa Eurooppa-tasoista TEN-T-ydinverkkokäytävää. Valtatiellä 4 on merkittävä rooli Suomen kansainväliseen saavutettavuuteen maaliikenneyhteyksiin. Tien merkitys tavaraliikenteen kannalta on suuri.

Tutkittavien toimenpiteiden lähtökohtana on vuonna 2020 valmistunut selvitys ”Valtatiekäytävän 4 ja 29 kehittämisen periaatteet välillä Helsinki - Tornio/Haaparanta”, jossa määritettiin koko välille pitkän aikavälin tavoitetila, joka vastaa pääväyläasetuksen ja TEN-T-ydinverkkokäytävän edellyttämää tasoa. Tavoitteena on parantaa valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta.

Pohjois-Iin ja Kuivaniemen välisen tieosuuden kehittämistavoitteita ovat muun muassa jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie eritasoliittymin. Tieosuudella tavoitteellisena nopeusrajoituksena on 100 km/h ja nopeusrajoituksen tulisi olla vähintään 80 km/h. Pitkän aikavälin tavoitetilassa valtatiellä on 4 jatkuva rinnakkaistie, joka on joko maantietä tai katua.

”Valtatien 4 tavoitetilan saavuttaminen edellyttää merkittäviä muutoksia liikennejärjestelyihin Kuivaniemen ja Olhavan taajamissa sekä Myllykankaalla. Työn aikana tarkasteltiin ja arvioitiin useita erilaisia vaihtoehtoja, joita esiteltiin myös kahdessa yleisötilaisuudessa. Tässä suunnittelun vaiheessa on määritelty liikennejärjestelyjen periaatteet. Tarkemmat ratkaisut esimerkiksi teiden yksityiskohtaisten sijaintien osalta tehdään jatkosuunnittelussa.”, kertoo hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikennejärjestelmävastaava Päivi Hautaniemi.

”Iin kunnan strategisessa yleiskaavassa vahvistuvat liikennejärjestelyt ja liikennetarkastelussa esitetyt periaateratkaisut tulevat pitkällä aikavälillä vaikuttamaan muun muassa asukkaiden päivittäisiin kulkureitteihin, liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen.”, toteaa Iin elinvoimajohtaja Helena Illikainen.

Yleiskaavaehdotus tulee nähtäville alkukeväästä 2024.

Yhteyshenkilöt
Päivi Hautaniemi, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
etunimi.sukunimi [at] ely-keskus.fi, 0295 038 239

Helena Illikainen, Iin kunta
etunimi.sukunimi [at] ii.fi, 040 620 5881

Eelis Rankka, Iin kunta
etunimi.sukunimi [at] ii.fi, 040 704 7667

Mika Tuominen, Destia Oy
etunimi.sukunimi [at] destia.fi, 044 322 2207

Alkuperäinen tiedote on julkaistu: sttinfo.fi/tiedote/70092963/liikennetarkastelu-valtatien-4-pitkan-aikavalin-tavoitetilan-ratkaisuista-iin-olhavan-ja-kuivaniemen-taajamien-seka-myllykankaan-kohdalla-on-valmistunut?publisherId=69817884&lang=fi