Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen päätöksiä 16.3.2020

Pohjois-Pohjanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2019 hyväksyttiin.

Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Pohjanmaan liiton toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen, tilinpäätöksen ja tuloksen. Toimintakertomus ja tilinpäätös toimitetaan tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

Tilikauden tulokseksi muodostui -122 078,16 euroa. Kehittämisrahastosta tuloutettiin 155 532,60 euroa. Tilikauden ylijäämä on 33 445,44 euroa. Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että vuoden 2018 tilikauden ylijäämä kirjataan taseen yli-/alijäämätilille.

Vuodelle 2019 Pohjois-Pohjanmaan liiton toimintakuluja budjetoitiin 5 880 170 euroa. Toteutuneet toimintakulut olivat 7 806 881,92 euroa. Suurimmat menoerät olivat henkilöstökulut 3 736 747,48 euroa ja palvelujen ostot 3 317 436,18 euroa. Molemmat kuluerät alittuivat budjettiin nähden. Toimintatuottoja budjetoitiin 5 751 670 euroa ja toteutuneet toimintatuotot olivat 7 567 667,95 euroa. Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksoivat liitolle jäsenmaksuja yhteensä 3 421 000 euroa.
 
Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian uudistaminen loppusuoralla

Pohjois-Pohjanmaan liiton strategian uudistaminen on käynnissä. Toimintaympäristön muutokset asettavat haasteen liiton toiminnan kehittämiselle ja suuntaamiselle omistajakuntien ja merkittävien sidosryhmien odotusten, uuden hallitusohjelman, tulevien lainsäädännön uudistusten ja tulevan EU-ohjelmakauden vuoksi.  Strategiatyön toteuttajaksi valittu Broad Scope Management Consulting Oy on jalostanut Pohjois-Pohjanmaan liiton strategisia tavoitteita maakuntahallituksen tammikuisen työpajatyöskentelyn tulosten mukaisesti. Strategisiin tavoitteisiin on omassa työpajassaan ottanut kantaa myös Pohjois-Pohjanmaan liiton henkilökunta. Nyt maakuntahallitus osallistui työryhmätyöskentelyyn ja ohjeisti strategiatyön jatkotoimenpiteistä. Huhtikuun strategiatyöpaja pidetään tarvittaessa etänä ja esitys liiton strategiaksi tuodaan toukokuussa maakuntahallituksen kokoukseen käsiteltäväksi. Maakuntavaltuusto päättää strategian hyväksymisestä 8.6.2020 kokouksessaan.

Oikaisuvaatimus koskien Vesivoiman kulttuuriperintö -hankkeen rakennusinventoijan valintaa

Maakuntajohtajan päätöksestä 11.2.2020 § 14 koskien Vesivoiman kulttuuriperintö -hankkeen rakennusinventoijan valintaa on tehty oikaisuvaatimus, jossa vaaditaan valintapäätöksen kumoamista sekä tehtävänhaun ja sen menettelytapojen uudelleenarviointia. Maakuntahallitus totesi, ettei oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Seuraava kokous

Maakuntahallitus velvoitti liiton selvittämään mitä resursseja tarvitaan, jotta sähköinen kokouskäytäntö voidaan ottaa nopeasti käyttöön. Tarvittaessa perutaan huhtikuun maakuntahallituksen kokous, mikäli sitä ei voida järjestää sähköisesti.
 
Maakuntahallituksen esityslista 16.3.2020

Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Lisätietoja: 
maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152