Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallituksen päätöksiä 17.2.2020

Rakennerahasto-ohjelman 2021–2027 valmistelu etenee

Maakuntahallitus sai tiedoksi Suomen rakennerahasto-ohjelman 3. luonnoksen, Itä- ja Pohjois-Suomen esityksen pohjoisten harvaan asuttujen alueiden ITI-ohjelmaosioksi sekä valmistelun tilannekatsauksen. Itä- ja Pohjois-Suomen valmistelua johtaa Pohjois-Pohjanmaan liitto. Työ- ja elinkeinoministeriön tavoitteena on, että komissiolle toimitettava pitkälle valmisteltu luonnos Suomen rakennerahasto-ohjelmaksi olisi valmiina huhtikuun alussa.

Valtioneuvoston tasolla on linjattu, että Suomeen tehdään yksi rakennerahasto-ohjelma, joka sisältää EAKR- ja ESR-toimenpiteet. Koko Suomen kattavaan ohjelmaan sisällytetään oma kokonaisuus harvan asutuksen erityistoimille Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tätä varten on valmisteltu erillinen strategia, Integrated Territorial Investments (ITI), NSPA-erityismäärärahan käytölle. 

Koheesiopolitiikkaan on Green Dealin toimeenpanoa varten valmisteltu uutta rakennerahastoa, ns. oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (JTF eli Just Transition Fund), jolla kompensoitaisiin ilmastotoimista alueille koituvaa taloudellista ja sosiaalista haittaa. Komissio esittää maaraportissaan helmikuun 2020 lopussa näkemyksensä siitä, miten JTF-rahoitus kohdistuisi Suomen alueille, ja miten sitä pitäisi käyttää. 

Pohjois-Pohjanmaan liiton rakennerahastotoiminnan hallinto- ja valvontajärjestelmä on päivitetty 

Maakuntahallitus hyväksyi viraston päivitetyn HVJ-kuvauksen. Pohjois-Pohjanmaan liitto siirtyy käyttämään 1.4.2020 Monetra Oulu Oy:n palveluja ja tämä aiheuttaa muutoksia viraston hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvaukseen. Lisäksi EURA 2014 -järjestelmän sähköisissä asiointipalveluissa tullaan siirtymään Suomi.fi-järjestelmän tunnistautumiseen. 

Merialuesuunnittelu etenee
 

Ympäristöpäällikkö Tuomas Kallio esitteli kokouksessa merialuesuunnittelun tilanteen ja alustavat suunnitelma-aineistot. Rannikon maakuntien liitot laativat merialuesuunnitelmat Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä. Merialuesuunnittelu on edennyt tilannekuvan luomisen ja skenaariotöiden jälkeen merialueen kestävän käytön visioiden ja toimialakohtaisten tiekarttojen valmisteluvaiheeseen. Merialuesuunnitelman lakisääteinen kuuleminen on tarkoitus järjestää keväällä 2020 rannikon maakuntaliittojen yhteistyönä. Tarkoituksena on, että maakuntaliittojen hallitukset asettavat suunnitelmaluonnokset kuultaviksi maalis-huhtikuun kokouksissa ja suunnitelma tulisi maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2020. Merialuesuunnittelussa on tarkasteltava meren eri käyttömuotojen tarpeita ja pyrittävä sovittamaan ne yhteen. Tarkasteltavia käyttömuotoja ovat energia-ala, meriliikenne, kalastus ja vesiviljely, matkailu, virkistyskäyttö sekä ympäristön ja luonnon säilyttäminen, suojelu ja parantaminen. Merialuesuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota merialueen ominaispiirteisiin, maan ja meren vuorovaikutukseen sekä maanpuolustuksen tarpeisiin. 

Kestävän tuulivoimarakentamisen edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla – TUULI-hanke

Pohjois-Pohjanmaan liitto hakee EAKR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan TUULI-hankkeelle ja osallistuu hankkeen omarahoitusosuuteen 40 000 euron omarahoituksella. Vuosina 2020–2022 toteutettavan hankkeen kustannusarvio on 384 000 euroa. Kehittämishankkeessa päivitetään tuulivoimaa koskevat maakunnalliset tavoitteet, kehitetään tuulivoimarakentamisen sijainninohjausta sekä lisätään tuulivoiman suunnitteluun liittyvää osallistumista ja vuorovaikutusta. 

Henkilövaihdoksia

Maakuntahallitus nimesi Pohjois-Pohjanmaan maakunnan yhteistyöryhmän varsinaiseksi jäseneksi Miikka-Aukusti Heiskasen ja varajäseneksi Mette Nissisen sekä koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyöryhmään varsinaiseksi jäseneksi Mette Nissisen ja varajäseneksi Miikka-Aukusti Heiskasen.
 
Maakuntahallituksen esityslista 17.2.2020
Pohjois-Pohjanmaan liiton toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat
 
Lisätietoja: 
maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, p. 040 9102 901
maakuntajohtaja Pauli Harju, p. 0400 389 152