Talouden tasapainotusohjelma

Iin kunnan talouden tasapainotustarve on mittava. Iin kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää, joten alijäämän kattamisvelvollisuutta ei ole suunnitelmakaudella. Taseeseen on kertynyt ylijäämää vuoden 2020 lopussa 2,833 miljoonaa euroa.

Vaikka kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää, kunnan talous ei ole tasapainossa. Taloussuunnitelmakaudella eli vuosina 2022 – 2023 kunnan talous muuttuu pahasti alijäämäiseksi.

Kunta ajautuu kriisikunnaksi vuosikymmenen puoliväliin mennessä ilman sopeuttamistoimia. 

Taloustyöryhmä arvioi sopeutustarpeeksi vähintään 3 M€ vuosien 2022 – 2024 aikana. 

Iin kunnan on mahdollista selvitä tästä tehtävästä. Tähän raporttiin koottujen sopeutustoimien, sekä lisätulojen että menoleikkausten, yhteenlaskettu vaikutus on n. 5,7 M€. Riippuu osin verotulojen kehityksestä, osin kuntien tehtävien ja normien lisäyksistä, mihin nyt päätettävät säästötoimet riittävät. Myös SOTE -uudistus muuttaa kunnan tuloja ja menoja.

Tasapainotusohjelmaan kootut sopeuttamistoimet ovat ehdotuksia. Toteutuakseen jokainen niistä tarvitsee kunnan toimielimessä tehdyn päätöksen. Tasapainotusohjelmaan kootut sopeuttamistoimet tulevat uusien valtuutettujen päätettäväksi tulevan syksyn aikana.
Myös kunnan henkilökunta ja kuntalaiset saavat mahdollisuuden osallistua sopeutustoimien määrittelyyn. Kuntalaisten osallistamisesta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja:    Kunnanjohtaja Ari Alatossava, 040-567 6700
                     Johtava asiantuntija Aki Viitasaari, 0400-169 390

LIITTEET    Työryhmän raportti
                   FCGn esitys sopeutustoimista

Iin kunnan vuoden 2021 talousarvion alijäämä on huomattavan suuri. Talousennuste vuosille 2022 ja 2023 on myös alijäämäinen. 

Tämän johdosta Iin kunnanvaltuusto päätti talousarviokokouksessa 7.12.2020 §95, että 

1) talouden tasapainottamisohjelmaa jatketaan 
2) palveluverkon tarkastelua jatketaan kaikilla toimialoilla 
3) henkilöstörakennetta tarkastellaan kriittisesti vuoden 2021 aikana
4) käytetään ulkopuolista asiantuntijatahoa talouden tervehdyttämisessä.