Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen asukaskysely - vastaa 4.11.2019 mennessä.

Megatuuli Oy suunnittelee tuulivoima-alueen rakentamista Iin Yli-Olhavan alueelle noin 20 kilometriä Iin keskustaajamasta pohjoiseen.

Tuulivoimahankkeen suunnittelualue koostuu kolmesta osa-alueesta, joista kaksi sijoittuu Yli-Olhavan ja Hyryn kylien väliselle alueelle ja yksi Yli-Olhavan kylän ja Oulun Yli-Iin kuntarajan väliselle alueelle. 

Iin kunnanhallitus on päättänyt 29.10.2018 käynnistää Yli-Olhavan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimisen. Kaavoituksen yhteydessä toteutetaan YVA-lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siihen sisältyvä YVA-suunnitelma ovat olleet nähtävillä 5.3.-4.4.2019 välisen ajan ja niistä saadun palautteen perusteella hankesuunnitelmaa on kehitetty. Osa suunnitelluista voimalapaikoista on poistettu tai siirretty. Lisäksi maanomistajien halu osallistua hankkeeseen on mahdollistanut muutamien lisävoimalapaikkojen sijoittamisen alueen sisäosiin. 
Hankkeessa tutkittavat sähkönsiirtovaihtoehdot ulottuvat myös Simon kunnan alueelle. Oulun suuntaan esitetyt sähkönsiirtovaihtoehdot eivät ole enää tarkastelussa mukana.

Tuulivoimahankkeeseen liittyvä asukaskysely on käynnissä 14.10.– 4.11.2019 välisen ajan 

Vastata voi verkkolyselyssä: https://app.maptionnaire.com/fi/6997/ Mikäli kysely ei toimi kunnolla, kokeile toista nettiselainta (esim. Chrome).

Vaihtoehtoisesti voitte vastata paperiseen kyselyyn Iin pääkirjastossa ja Kuivaniemen kirjastossa niiden aukiolojen puitteissa.

Vastauksia toivotaan etenkin suunnitellun tuulivoimapuiston ja sähkönsiirtolinjausten lähialueiden asukkailta, loma-asukkailta, maanomistajilta ja käyttäjiltä. 

Asukaskyselyn vastauksia hyödynnetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksen laadinnassa ja yleiskaavan jatkosuunnittelussa. Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointiselostus on tavoitteena asettaa julkisesti nähtäville alkuvuoden 2020 aikana.  

Lisätietoa vireillä olevasta kaavasta: ii.fi/vireilla-olevat-kaavat#yli-olhava-tuuli sekä ELY-keskuksen YVA-hankesivuilta: ymparisto.fi/yliolhavantuulivoimayva

14.10.2019, Iin kunta, kaavoitus