Katselmukset

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen. Valvonta kohdistuu viranomaisen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta merkittäviin seikkoihin.

HUOM! Vuonna 2014 myönnetyt rakennusluvat raukeavat v. 2019 aikana, jos loppukatselmusta ei ole tehty.

Kaikki sisätiloissa tehtävät rakennusvalvonnan katselmukset perutaan toistaiseksi koronaepidemian leviämisen rajoittamiseksi.

Määräys astuu voimaan 25.3.2020 kello 10.00.

Käyttöönottokatselmuksia suoritetaan, mutta niiden toimintatavasta tulee erikseen sopia rakennustarkastajien kanssa.

Katselmuksien suorittaminen

Vastaavan työnjohtajan tai omalta osaltaan erityisalan työnjohtajan on pyydettävä rakennusvalvonnasta lupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten toimittamista sitä mukaa, kuin rakennustyö edistyy.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa. Vastaavien työnjohtajien tulisi olla läsnä kun heidän vastuualueitaan koskevia katselmuksia toimitetaan.

Katselmusta pidettäessä tulee rakennusvalvontaan olla toimitettuna, kyseiseen rakennusvaiheeseen liittyvät suunnitelmat, tehdyt selvitykset ja mittaustulokset sekä ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja.

Tarkastusasiakirjan pitäminen

Työnjohtajien tulee huolehtia, että työmaan tarkastusasiakirjat pidetään ajan tasalla sähköisessä järjestelmässä. Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat allekirjoituksellaan suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennusvalvonnassa rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.

Katselmuksien tarkoitus

Katselmustoimituksissa tarkastetaan pistokokein, että rakentaminen on suoritettu rakentamismääräysten sekä luvan ja sen ehtojen mukaisesti. Toimituksissa ei kuitenkaan valvota rakennustyön yksityiskohtaista suorittamista eikä rakennustyön sopimuksenmukaisuutta. Toimituksissa voidaan antaa tarpeellisia ohjeita ja määräyksiä mahdollisesti havaittujen virheiden ja puutteiden poistamiseksi.

Katselmuksien suorittaminen

Katselmukset toimittaa rakennusvalvontaviranomainen ellei erikseen ole toisin mainittu tai ellei niiden suorittamista ole rakennuslupapäätöksessä tai aloituskokouksessa siirretty vastaavalle- tai erityisalan työnjohtajalle.

Rakennusluvan mukaiset työt on aloitettava (aloitusilmoitus) kolmen vuoden kuluessa ja saatettava loppuun (loppukatselmus) viiden vuoden kuluessa luvan antamisesta. Muistathan sopia katselmusajan luvan voimassaoloaikana. Muiden lupien (esim. rakennemuutos, aita) mukaiset työt on tehtävä kolmen vuoden kuluessa valmiiksi. Lupien voimassaoloajalle voidaan hakea pidennystä sekä työn aloittamisen että työn loppuunsaattamisen osalta. Jatkoaikaa on haettava luvan vielä ollessa voimassa Lupapiste.fi -palvelussa. Poikkeamis- ja suunnittelutarveluvat ovat voimassa kaksi (2) vuotta ja niille ei myönnetä jatkoaikaa.
 

Linkit