Luvat

Rakennus-, toimenpide- ja ilmoituslupapäätökset tekee rakennustarkastaja. Rakennustarkastajan suorittama rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy loppukatselmukseen.

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella myös loma-asunnon muuttamista pysyvään asumiseen.

Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika.

Lisätietoja rakennusluvasta: MRL 125 § 

Toimenpidelupa

Toimenpideluvalla voidaan luvittaa muun muassa sellaisia rakennelmia tai toimenpiteitä, jotka eivät kaikilta osin edellytä rakentamisessa tarvittavaa ohjausta. Toimenpideluvan varaiset toimenpiteet on lueteltu Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:ssä.

Lupaa haetaan esimerkiksi julkisivumuutoksesta, huoneistojärjestelystä, tulisijan ja hormin asentamisesta, piharakennuksen rakentamisesta sekä muut luvanvaraiset toimenpiteet.

Maalämpöjärjestelmän rakentaminen edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Lisätietoja toimenpideluvasta: MRL 126 §

Rakennuksen purkamislupa

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma, maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.

Lisätietoja rakennuksen purkamisluvasta: MRL 127 §

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarvealueelle rakennettaessa tarvitaan ennen varsinaisen rakennusluvan käsittelyä hyväksytty suunnittelutarveratkaisu, jolloin rakennuslupamenettelyssä on otettava huomioon erityiset rakennusluvan edellytykset (laajennettu lupaharkinta). Suunnittelutarvealueista on annettu tarkemmat määräykset rakennusjärjestyksessä. Suunnittelutarveratkaisun käsittelyaika on hakemuksesta riippuen yleensä yhdestä kahteen kuukautta.

Tämän laajennetun rakennuslupaharkinnan suorittaa rakennuslautakunta. 

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Lisätietoja suunnittelutarveratkaisusta: MRL 16 §

Poikkeaminen

Suunnitteilla olevalle rakennushankkeelle, joka on vastoin yleis- tai asemakaavaa tai jonka alueella on voimassa rakennuskielto, voidaan erityisestä syystä myöntää poikkeus säännöistä. Lisäksi kaavoittamattomilla rantavyöhykkeillä uusi rakennuspaikka ratkaistaan poikkeamisluvalla. Poikkeamisluvan Iissä ratkaisee rakennuslautakunta. Poikkeamisluvan käsittelyaika on yleensä kaksi kuukautta.

Lupapiste.fi on sähköinen asiointipalvelu, jonka kautta haetaan rakentamiseen liittyviä lupia ja hoidetaan niihin liittyvä viranomaisasiointi. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.

Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti.

Palvelussa voi tehdä viranomaisille myös neuvontapyyntöjä jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä.

Asioijat rekisteröityvät palveluun pankkitunnuksillaan. Lupapiste ohjaa asioijaa hakemaan kohteen sijainnin kartalta ja tekemään hakemuksen tai ilmoituksen ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti.

Linkkejä

Lomakkeet