Lastenhoidon tuet

Kotihoidontuki

Kotihoidon valitessaan vanhemmilla on oikeus kotihoidon tukeen, mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi ja häntä hoitaa kotona jompikumpi vanhemmista, muu sukulainen tai perheen palkkaama hoitaja. Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Tuen maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, joka käyttää kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja. Jos kunnallista hoitopaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta. Kotihoidon tukeen kuuluu:

  • hoitoraha
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen koko ja yhteenlasketut tulot

Perheen tulot eivät vaikuta hoitorahan määrään, ja sitä maksetaan jokaisesta tukeen oikeutetusta lapsesta erikseen

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Vanhemmat voivat hakea yksityisen hoidon tukea, jos lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen päivähoidon tuottaja (yksityinen päiväkoti, perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja, joka ei asu perheen kanssa samassa taloudessa). Tukea ei voi saada lapsesta, joka käyttää kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja.

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai päivähoitopaikkaan. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa päivähoidon tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. Yksityisen hoidon tuki on enintään hoitomaksun suuruinen. Yksityisen hoidon tukeen kuuluu:

  • hoitoraha, johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus

  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen koko ja yhteenlasketut tulot

  • kuntalisä

1.8.2021 alkaen

Lapsen ikä Yksityinen päiväkotihoito €/kk Yksityinen perhepäivähoito €/kk
Lapsi alle 3 vuotta 605,00 284,30
Lapsi yli 3 vuotta 350,00 284,30
Esiopetusikäinen lapsi 554,00 -

Sisaruslisä 1.8.2021 alkaen
Yksityisen hoidon tuen sisaruslisää maksetaan Iiläisille perheille, joiden lapsia osallistuu yksityisen hoidon tuella järjestettyyn varhaiskasvatukseen yksityisessä päiväkodissa. Sisaruslisää maksetaan enintään 160 €/perhe. Yksityisen hoidon tuen sisaruslisän määrät ovat:

Palvelutuote Tunnit/kk Päivät/kk Sisaruslisän määrä/kk
Kokoaikainen 100 % yli 151 h kokoaikainen 160 €
Osa-aikainen 90 % 121-150 h 18 pv 144 €
Osa-aikainen 75 % 106-120 h 15 pv 120 €
Osa-aikainen 60 % 81-105 h 12 pv 96 €

Enintään 20 h/vk 50 %

0-80 h 10 pv 80 €

Lisäksi perheen sisaruslisään 1.8.21 alkaen lisätään 58 euron/kk/perhe suuruinen lisä, mikäli perheestä osallistuu yksityiseen varhaiskasvatukseen 3 lasta tai enemmän. 

Mikäli perheen lapsia on sekä yksityisessä päiväkodissa, että kunnallisessa varhaiskasvatuksessa maksetaan sisaruslisä siihen varhaiskasvatuspaikkaan, jossa perheen ikäjärjestyksessä nuorin lapsi on varhaiskasvatuksessa.

Sisaruslisää hakee lapsen huoltaja, mutta se maksetaan yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajalle. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja on sitoutunut pienentämään perheeltä perittävää osuutta lapsen varhaiskasvatusmaksusta vastaavalla summalla. Sisaruslisä myönnetään takautuvasti enintään 6 kuukaudelta (vrt. Kela). Päätös tehdään toimintakausittain.

Hakemus toimitetaan varhaiskasvatuspalveluihin: Iin kunta / Varhaiskasvatuspalvelut / Jokisuuntie 2, 91100 Ii. Puutteellisesti täytetty lomake palautetaan lapsen huoltajalle. Kopio päätöksestä lähetetään hakijalle. Lisäksi lapsen varhaiskasvatuspaikkaan lähetetään tiedoksianto päätöksestä.