Asiakasmaksut

Asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan (1365/2022). Perittävä maksu perustuu perheen kokoon, tuloihin sekä varattuihin tunteihin/kuukausi.

Perheen koko, tulorajat ja maksuprosentit 1.3.2023 alkaen.
Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 295 €/kk. Toisesta lapsesta korkein maksu on 40 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enintään 118 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta korkein perittävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 59 €/kk. Alle 28 €/kk suuruista asiakasmaksu ei peritä.

Perheen
koko/henkilömäärä

Tuloraja euroa / 
kk
Maksuprosentti Korkeimman maksun
bruttoraja €/kk
2 3874 10,7 6627
3 4998 10,7 7751
4 5675 10,7 8428
5 6353 10,7 9106
6 7028 10,7 9781

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan 262 € jokaisesta seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen koko, tulorajat ja maksuprosentit 1.8.2024 alkaen.
Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 311 €/kk. Toisesta lapsesta korkein maksu on 40 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enintään 124 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta korkein perittävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 62 €/kk. Alle 30 €/kk suuruista asiakasmaksu ei peritä.

Perheen
koko/henkilömäärä

Tuloraja euroa / 
kk
Maksuprosentti Korkeimman maksun
bruttoraja €/kk
2 4066 10,7 6974
3 5245 10,7 8152
4 5956 10,7 8863
5 6667 10,7 9574
6 7376 10,7 10283

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi (6), lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan 275 € jokaisesta seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Hoitoaikasopimus (uudet rajat 1.3.24 alkaen)
Hoitoaikasopimus tehdään ennakkoon vähintään kolmen (3) kuukauden ajaksi. Hoitomaksu määräytyy hoitoaikasopimuksen mukaan seuraavasti:
 

Lapselle varattu
hoito-/varhaiskasvatusaika kuukaudessa

Maksuprosentti kokoaikaisesta kuukausimaksusta
0 - 80 h 60 %
81 - 110 h 70 %
111 - 150 h 85 %

yli 151 h 

100 %

Esiopetusikäisellä lapsella sekä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa olevat lapset, joka tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, maksuluokat ovat: 

Lapselle varattu
hoito-/varhaiskasvatusaika kuukaudessa

Maksuprosentti kokoaikaisesta kuukausimaksusta
alle 60 h 50 %
61 - 105 h 70 %
yli 106 h 90 %

Varattu hoitopäivä käyttää lapsen kuukausittaisia tunteja, vaikka lapsi ei tulisikaan paikalle. Päiväkohtaisesti verrataan varattua ja toteutunutta hoitoaikaa ja näistä suurempi vähentää kuukauden käytettäviä tunteja.

Esimerkki: Lapsen varaus 6h, lapsi paikalla 7h 12 min – hoitoajaksi lasketaan 7h 12min tai lapsen varaus 7h, lapsi paikalla 6h 58 min – hoitoajaksi lasketaan 7h.

Loma- aikojen maksut ja maksuhyvitykset
Kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka varhaiskasvatuksen asiakasmaksut hyvitetään niiltä päiviltä, jotka vanhemmat ilmoittavat lapsensa poissaoloiksi keväällä ilmoitettuun tiettyyn ajankohtaan mennessä (kesäajan poissaolojen hoitosopimus). Muilta loma-ajoilta (syys-, joulu- ja kevät) poissaoloja ei hyvitetä.

Perhepäivähoidossa
Jos perhepäivähoitaja on sairauden, loman tai muun poissaolon vuoksi estynyt hoitamasta lasta ja huoltajat järjestävät lapsen hoidon itse, kyseiset päivät hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

Poissaolot
Satunnaisia lapsen poissaolopäiviä ei hyvitetä varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen toimintapäivää (vähintään 11 toimintapäivää) kalenterikuukaudessa, kuukausittainen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu puolittuu. Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei tältä kuukaudelta peritä lainkaan. Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan (sairausvakuutuslaki 1224/2004 9 luku, 7 §). Isyysrahajaksosta tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan kirjallisesti kaksi viikkoa ennen jakson alkua. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Kehitysvammaisen lapsen varhaiskasvatus
Kehitysvammaisesta lapsesta ei peritä asiakasmaksua, mikäli varhaiskasvatus on järjestetty kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaisesti kuntoutuksena. Vanhempien on toimitettava varhaiskasvatuksen yksikön johtajalle kehitysvammaista lasta koskevan lääkärin lausunto (kehitysvamma diagnoosi) ja erityishuolto-ohjelma, jossa on määritelty kuntouttavan päivähoidon tarve (OpVkltk 21.1.2015 §4).

Tilapäinen varhaiskasvatus
Kokopäivähoito yli 5 h/pv 22,00 €/varattu hoitopäivä/lapsi, osapäivähoito enintään 5 h/pv 15,50 €/varattu hoitopäivä/lapsi

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen
Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä. Varhaiskasvatuksen aloittamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa varhaiskasvatusyksikön johtajalle vähintään 2 vk aikaisemmin. Varhaiskasvatuksen irtisanominen tehdään Daisy-asiointipalvelussa https://ii.daisynet.fi/eDaisy 

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä maksu
Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle varhaiskasvatuspaikan lomansa ajaksi eivätkä peruuta sitä, voidaan peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta. Vaikka perheen tulot olisivat niin pienet, ettei lapselle ole määrätty kuukausimaksua, voidaan kuitenkin periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 7§:n mukaisesta pienimmästä perittävästä maksusta.

Maksun määrääminen, tarkistaminen ja tulotietojen pitäminen ajan tasalla
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut lasketaan prosenttiosuutena perheen kaikista veronalaisista ansio- ja pääomatuloista sekä veroista vapaista tuloista. Asiakasmaksu määrätään aina toistaiseksi ja lomaraha (5%) lisätään bruttopalkkaan. Myös maksettu tai saatu elatusapu tai -tuki otetaan huomioon. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Maksua määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään varhaiskasvatuksen alkaessa esitettyjen tositteiden perusteella toistaiseksi. Mikäli perhe ei ilmoita tuloja, lapselle määrätään asiakasmaksuksi hoitoajan mukainen korkein asiakasmaksu.

Huoltajien (ja lasten) tulo- ja etuustiedot tarkistetaan tulorekisteristä (Mikäli ette ole hyväksyneet korkeinta varhaiskasvatusmaksua).  

Toimita kuitenkin muut tarvittavat liitteet asiakasmaksun määräämistä varten:

Yrittäjät: tilitoimiston vahvistama tuloslaskelma- ja tase
Opiskelijat: opiskelijoilta opiskelutodistus
Muut mahdolliset liitteet: todistus elatusavusta tai -tuesta, asiantuntijalausunto erityisen tuen tarpeesta, tosite pääoma-, metsä- ja/tai vuokratuloista

Tarvittavat liitteet on toimitettava viimeistään 2 viikon kuluessa hoidon alkamisesta. Mikäli tarvittavia tulotietoja ja liitteitä ei toimiteta, kunta määrää hoitomaksuksi enimmäismaksun. Perhe voi ilmoittaa suostumuksensa enimmäismaksuun https://ii.daisynet.fi/eDaisy 

Mikäli lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, on maksu määrättävä erikseen molemmissa kunnissa.

Perheillä on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa (+/- 10 %) tai perhekoossa tapahtuviin muutoksiin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu oikaistaan seuraavan kuukauden alusta alkaen, kun muuttuneet tulotiedot on toimitettu. Mikäli varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti vuoden ajalta.

Tulorajoja ja asiakasmaksuja tarkistetaan kahden vuoden välein. Uudet tulotiedot tarkistetaan vuosittain toimintakauden alussa 1.8. alkaen.

Tarvittavat liitteet toimitetaan kunnan varhaiskasvatuspalvelutoimistoon:
Piisilta 1, PL 24, 91100 Ii tai lähettämällä sähköpostin liitetiedostona: sirpa.rajanti [at] ii.fi (sirpa[dot]rajanti[at]ii[dot]fi) tai turvapostilla https://www.turvaposti.fi/viesti/ii.sirpa.rajanti